finalno-8-moja-prava-u-slucaju-nezakonitog-prisluskivanjabcsp-pages-deleted-1.jpg

Moja prava u slučaju (ne)zakonitog prisluškivanja

Cilj ovog vodiča je da sažeto i razumljivim jezikom pojasni građanima i građankama kako funkcioniše zakonito prisluškivanje u Srbiji. U vodiču su sadržani odgovori na osnovna pitanja, poput – ko sme da me prisluškuje, zašto i pod kojim uslovima, šta to tačno podrazumeva prisluškivanje, kome mogu da se obratim da zaštitim svoja prava ukoliko sam prisluškivan/a ili sumnjam da me prisluškuju? Da bismo zaštitili svoja prava od mogućih zloupotreba, treba prvo da ih poznajemo, da razumemo zaštitne mehanizme i da prepoznamo institucije koje su nadležne da nam pomognu.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Šta je to prisluškivanje?

Više...

Da li je prisluškivanje dozvoljeno u demokratskom društvu?

Više...

Ko sme da prisluškuje?

Više...

Koga nadležni organi smeju da prisluškuju?

Više...

U koje svrhe nadležni organi smeju da prisluškuju?

Više...

Za koja krivična dela može da se primenjuje prisluškivanje?

Više...

Šta je osnov sumnje?

Više...

Ko odlučuje o primeni mere prisluškivanja?

Više...

Šta sve piše u predlogu i sudskom nalogu za primenu prisluškivanja?

Više...

Koliko prođe vremena između predloga i sudskog naloga za prisluškivanje?

Više...

Mogu li policija i službe bezbednosti da započnu prisluškivanje i pre pribavljanja sudskog naloga?

Više...

Šta ako osumnjičeni koristi više brojeva telefona?

Više...

Koliko dugo se sme prisluškivati?

Više...

Kada podaci prikupljeni prisluškivanjem mogu da se koriste kao dokaz u krivičnom postupku?

Više...

Šta ako se prisluškivanjem slučajno otkriju druga krivična dela i njihovi učinioci?

Više...

Gde završavaju nezakonito prikupljeni podaci?

Više...

Šta se dešava s podacima prikupljenim prisluškivanjem ako se na kraju ne pokrene krivični postupak?

Više...

Koliko dugo se čuvaju podaci zakonito prikupljeni prisluškivanjem?

Više...

Kako se čuvaju ti podaci?

Više...

Da li ovi podaci mogu da se razmenjuju s drugim državama?

Više...

Ko kontroliše nadležne organe da me ne bi proizvoljno prisluškivali?

Više...

Kako se vrši nadzor?

Više...

Kako sud kontroliše primenu prisluškivanja?

Više...

Kako Zaštitnik građana vrši nadzor nad prisluškivanjem?

Više...

Kako Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka vrši nadzor nad prisluškivanjem?

Više...

Kako Narodna skupština nadzire primenu prisluškivanja?

Više...

Kakva je uloga unutrašnje kontrole u policiji i službama bezbednosti u vezi s prisluškivanjem?

Više...

Pristup zadržanim elektronskim podacima o komunikaciji

Više...

Tajno praćenje i snimanje

Više...

Prikriveni islednik

Više...

Kako da saznam da li me prisluškuju?

Više...

Moraju li naknadno da me obaveste da su me prisluškivali?

Više...

Kako da zaštitim svoja prava ako su me nezakonito prisluškivali?

Više...

Kako da se obratim Sektoru unutrašnje kontrole u policiji?

Više...

Kako da se obratim generalnom inspektoru vojnih službi bezbednosti?

Više...

Kako da se obratim Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti?

Više...

Kako da se obratim Zaštitniku građana?

Više...

Kako da se obratim Narodnoj skupštini?

Više...

Mogu li da podnesem krivičnu prijavu?

Više...

Mogu li da nadoknadim štetu pretrpljenu nezakonitim prisluškivanjem?

Više...

Prijavite se

Pretraga