Kako sud kontroliše primenu prisluškivanja?

Najvažniji deo sudske kontrole je prethodna kontrola – jedino sud može da naloži prisluškivanje, bilo ko da treba da ga spro - vodi u bilo koju svrhu.

 

Pored toga, u krivičnom postupku, sud nadzire i kako teče pri - sluškivanje tako što može da traži dnevne izveštaje sa svim pratećim materijalima od nadležnog organa koji vrši prisluškivanje. Najzad, sud ima i poslednju reč kad se prisluškivanje završi. U zavisnosti od toga ko sprovodi meru, policija, BIA ili VBA dostavlja sudiji za prethodni postupak sve snimke komu - nikacije, sve pošiljke i poseban izveštaj u kojem navodi u kom periodu je vršeno prisluškivanje, koje službeno lice je bilo za - duženo za to, koja tehnička sredstva su primenjena, koja lica su prisluškivana i šta se o njima saznalo, kao i ocenu svrsishod - nosti konkretnog prisluškivanja i njegovih rezultata. Na kraju, sudija za prethodni postupak naređuje uništavanje podataka koji nisu zakonito prikupljeni ili nisu upotrebljeni.

 

Sud takođe uništava podatke do kojih dođu policija i vojna po - licija u potrazi za osumnjičenima i beguncima, ali ne preispitu - je njihovu svrsishodnost. Sud ne ocenjuje ni uspeh prisluškiva - nja koje VBA i BIA vrše zarad zaštite nacionalne bezbednosti.

 

Na kraju, sud je nadležan i da sankcioniše lica koja su neovla - šćeno prisluškivala.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti