Kako Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka vrši nadzor nad prisluškivanjem?

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) nadzire da li javni tužioci i organi koji sprovode prisluškivanje štite lične podatke osumnjičenog i trećih lica do kojih su došli prisluškivanjem. Između ostalog, proverava da li su lični podaci fizički obezbeđeni, mogu li neovlašćena lica da im pristupaju, da li njihova obrada prevazilazi predviđenu svrhu ili se nedozvoljeno koriste u druge svrhe, da li se čuvaju duže od propisanih rokova, da li se obrada podataka uredno evidentira itd.

 

Poverenik je ključni posrednik u ostvarenju prava lica da pristupi podacima koje o njemu poseduju i obrađuju nadležni organi (vidi ispod).

 

Nadležni organi moraju da mu pruže sve neophodne informacije, čak i tajne podatke. Poverenik može da izrekne opomenu ovim organima, da naloži da postupe po zahtevu lica na koje se odnose podaci i da obaveste to lice o povredi njegovih prava, da im zabrani obradu podataka, da naloži ispravku ili brisanje podataka, da obustavi prekogranični prenos podataka i da novčano kazni prekršioca. Kazna za nadležni organ može da bude u visini od 50.000 do 2.000.000 dinara, dok se zaposlenom u ovom organu zasebno može izreći kazna od 5.000 do 20.000 dinara.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa