Mogu li policija i službe bezbednosti da započnu prisluškivanje i pre pribavljanja sudskog naloga?

Pravilo je da primena prisluškivanja započinje nakon što nadležni sudija izda nalog. Međutim, za uspešno hapšenje begunca, policija ponekad ne sme časiti ni časa. U hitnim slučajevima, izuzetno je dozvoljeno da se sudski nalog izda naknadno. U tom slučaju, direktor policije može odmah naložiti prisluškivanje, pa u roku od 24 časa dostaviti predlog za primenu mere nadležnom sudu, koji onda ima još 24 časa da odluči da li će prihvatiti ili odbiti predlog. Dakle, između početka primene prisluški - vanja i sudskog naloga može proći najviše dva dana.

 

Direktor policije, međutim, pre naređivanja prisluškivanja mora da pribavi bar usmenu saglasnost nadležnog sudije, tako da sud u određenoj meri mora da bude uključen u pro - ces od samog početka. Ukoliko sud naknadnom proverom pi - sanog predloga prisluškivanja utvrdi da on nije dovoljno obra - zložen, neće odobriti primenu mere, te će se ona trenutno obustaviti, a svi na taj način prikupljeni podaci se brišu i ne mogu se iskoristiti.

 

Slična je procedura kada je reč o prisluškivanju koje vrši vojna policija zarad hapšenja. Primenu nalaže načelnik Uprave vojne policije, za to mora da dobije pismenu (dakle, ne usmenu) sa - glasnost nadležnog sudije, a onda mu u roku od 24 časa šalje pismeni predlog za primenu prisluškivanja. Nije, međutim, ne - ophodno da se sudija dodatno izjašnjava o predlogu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti