Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS, broj 87/2018) i samom njegovom primenom uveden je jedan humaniji pristup primeni prava. Ovim zakonom omogućeno je svim građanima Srbije da i oni, kao i ostali stanovnici država u regionu koji su slabijeg materijalnog stanja, mogu svoju pravnu zaštitu da ostvare pred pravosudnim i upravnim organima bez novčane nadoknade.

 

Кada kažem svi, mislim na sve državljane Republike Srbije, sva lica koja nemaju državljanstvo, na strance koji su stalno nastanjeni u Republici Srbiji i na sva ona druga lica koja besplatnu pravnu pomoć ostvaruju prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru. To su lica koja ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na dečiji dodatak, članovi njihovih porodica ili zajedničkog domaćinstva i lica koja ne spadaju u ove pobrojane kategorije, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunili uslove da postanu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

 

Pored navedenih lica, pružanje besplatne pravne pomoći se može pružiti i deci kada se o njihovim pravima odlučuje pred sudom, licima prema kojima se izvršavaju mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obavezno psihijatrijsko lečenje, licima prema kojima se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti, licima kojima je potrebna pravna zaštita od nasilja u porodici, trgovine ljudima, koja traže azil u Republici Srbiji, izbeglicama, osobama sa invaliditetom, deci i odraslima koji su smešteni u sistemu socijalne zaštite, mladi kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26. godine života, lica koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja i lica prema kojima se vrši prinudno iseljenje.

 

Кao što vidimo besplatna pravna pomoć pokriva veliku oblast primene prava međutim, postoje određene oblasti gde se ne primenjuje, a u koje spadaju privredni sporovi, registracija pravnih lica, postupak za naknadu štete za povredu časti i ugleda, u postupcima pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije predviđena kazna zatvora, postupak u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri sa troškovima postupka, gde tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima i kada postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

 

Besplatna pravna pomoć se ostvaruje kroz besplatnu pravnu pomoć u vidu pružanja pravnih saveta, sastavljanje podnesaka (sastavljanje tužbe, zahteva, predloga, molbe, pritužbe, prigovora, podnesaka, žalbe i drugog pravnog sredstva), zastupanja i odbrane i kroz besplatnu pravnu podršku. Pored navedenog, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći pruža mogućnost da građani rešavanje konkretne pravne stvari pred sudom, drugim državnim organom ili organom javne vlasti ostvare i u postupku mirnog rešavanja spora.

 

Pravo na besplatnu pravnu pomoć se ostvaruje tako što tražilac besplatne pravne pomoći podnosi zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći licu u organu uprave, koji u roku od 8 dana od dana prijema donosi rešenje kojim odobrava besplatnu pravnu pomoć i upućuje podnosioca na registrovanog pružaoca besplatne pravne pomoći (advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave).

 

 

Biro za pružanje pravne pomoći Grada Novog Sada kao pružalac besplatne pravne pomoći

 

Davne 1961. godine u Novom Sadu formirana je jedna služba diplomiranih pravnika, sa položenim pravosudnim ispitom, čiji je osnovni cilj bio da pružaju pravnu pomoć svojim sugrađanima (često i šire) potpuno bez naknade ili uz malu novčanu nadoknadu u zavisnosti od oblasti prava kojoj je pripadao pravni problem.

 

Dugi niz godina obavljanja poslova pružanja pravne pomoći imalo je za rezultat mnoštvo izdejstvovanih odluka o poveravanju dece, visini alimentacije kao i o drugim pitanjima od značaja za lični i imovinski status mnoštva građana. Tokom rada uvek se poštovalo Ustavno načelo - Pravo na pravnu pomoć po kojem se svakome, pod jednakim uslovima, jemči pravo na pravnu pomoć.

 

Biro za pružanje pravne pomoći se nalazi u Novom Sadu u ulici Vojvođanskih brigada broj 17, na prvom spratu (kancelarije od 1-5), a rad je organizovan tako da se pozivom na jedan od brojeva 021/524-221, 524-651 dolazak i razgovori sa strankama zakazuju, osim u hitnim slučajevima kada je u pitanju izrada hitnih podnesaka, žalbi i prigovora.

 

 

Primeri problema u praksi

 

Tokom rada bilo je dosta zanimljivih slučajeva od kojih bih neka izdvojila.

 

Nedavno nam se za pomoć obratio jedan mladić iz Novog Sada, zamolio je da ga primimo i posavetujemo kako da reši svoj problem. Rekao je da nema nijedan dokument, ali da je nedavno postao otac. Rođen je u porodičnoj kući, roditelji nikada nisu prijavili njegovo rođenje matičnoj službi. Potiče iz disfunkcionalne porodice oca alkoholičara i majke koja je odmah po rođenju napustila porodicu. Brigu o njemu je preuzela baka. Školu nije pohađao, nepismen je, ali vredan. Svestan, da kao roditelj treba da dosta toga obezbedi svom detetu, krenuo je u rešavanje svog problema od nas. Кada smo rešili njegov problem, došao je da se zahvali i od sreće je zaplakao.

 

Interesantan je slučaj jedne novosađanke koja u nameri da reši svoje egzistencijalno pitanje i status, zaključila brak u inostranstvu verujući da njen brak neće biti evidentiran u matičarskoj službi u Novom Sadu. Nakon povratka iz inostranstva ostvarila se kao roditelj dve bliznakinje, sa svojim dugogodišnjim partnerom, kojeg nije mogla da prijavi kod matičara kao oca svoje dece obzirom da je već bila u braku sa strancem. Stranku smo posavetovali i pomogli da izradom odgovarajuće tužbe reši status svoje dece.


Sa zadovoljstvom i poštovanjem bih istakla da je Novi Sad jedan od retkih gradova koji je prepoznao benefite ove institucije kao pružaoca besplatne pravne pomoći, a koja uz podršku Grada neprekidno radi punih šest decenija. Кonstantan rad i pomoć našim sugrađanima donosi vidne rezultate, a svaki njihov osmeh zahvalnosti je naša satisfakcija da Biro za pružanje pravne pomoći u svom radu bude još bolji. 
 

 

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga