Šta je najvažnije da znamo o sudstvu i njegovoj nezavisnosti i zašto bi to trebalo da nas interesuje?

Prvo je potrebno da znamo šta je sud i zašto je za svakoga od nas značajno da on bude nezavisan. Sudovi (sudije), kao nosioci sudske vlasti, imaju zadatak da sve u državi obavežu da se ponašaju po zakonima koji u njoj važe. Sudovi to ne čine po službenoj dužnosti, već onda kada im se obrate (tužbom) oni koji smatraju da su im ugrožena ili povređena prava i slobode (fizička i pravna lica kao tužioci) ili (optužnicom) javni tužilac, kao državni organ, kada smatra da je povređen opšti interes, utvrđen zakonima, nezakonitim postupanjem drugih (tuženih, okrivljenih). Sud rešava spor između konkretnih stranaka o primeni prava („ko je u pravu“) na konkretan događaj (činjenično stanje) i sudska odluka proizvodi dejstvo samo u odnosu na stranke u postupku. Da bi doneo zakonitu odluku (svakom priznao ono što mu po zakonu pripada), pored toga što mora da bude savestan i stručan, sudija mora da bude nezavisan i nepristrasan prilikom odlučivanja. Ukoliko sudija nije nepristrasan, tokom postupka nema jednak odnos prema strankama u postupku, te je velika verovatnoća da će i njegova odluka biti motivisana razlozima njegove pristrasnosti (na primer, prijateljski odnos sa jednom od stranaka ili neki zajednički interes), a ne pravilnom primenom zakona.

Sudstvo je složen sistem koji bi trebalo da bude garant pravne države, odnosno garancija da će se svi ponašati u skladu sa zakonima. Sudstvo se najčešće pogrešno poistovećuje sa sudijama, zbog čega se sudije okrivljuju za sve probleme i slabosti sudstva, iako rade po zakonima koje predlažu i donose izvršna i zakonodavna vlast, sa ljudima i u uslovima koje im obezbeđuje izvršna vlast. Kako bi sudstvo moglo da funkcioniše kako treba, potrebno je da svaka od tri državne vlasti dobro obavlja svoj posao. Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji štite slobode i prava građana i obezbeđuju ustavnost i zakonitost.

To znači da sud, na primer, odlučuje o problemima koji vas zadese na poslu, sa komšijom, nasleđem, prodajom ili kupovinom neke stvari, kad se ne ispoštuje ugovor, ako vam curi voda iz tuđeg stana, kad vam ne daju dozvolu da se bavite nekom delatnošću, kad vaša firma ima problem sa poslovanjem... Sud odlučuje i o razvodu i poveravanju dece, o lišenju slobode, o tome da li ste krivi za saobraćajnu nesreću ili neko drugo krivično delo, da li ćete ići u zatvor i u bezbroj drugih životnih situacija. Navedena i druga brojna pitanja rešavaju se na sudu. Međutim, suštinski, odluku donosi sudija, sâm ili u veću, u zavisnosti od vrste spora.

Nikad ne znate kada će vam zatrebati sud, a kada vam zatreba, biće vam potrebna i pravična odluka. Pravične odluke nema ako je sudija zastrašen ili pristrasan. Svakom treba stručan i nepristrasan sudija od integriteta

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa