Šta da radimo ako smatramo da nas sud nije zaštitio

Sudski sistem je sačinjen tako da postoji više nivoa sudske zaštite, to jest – više instanci pri donošenju odluka. Svaka stranka koja je nezadovoljna odlukom može se na nju žaliti, i to preko suda koji je tu odluku doneo. Nekada se dešava da stranka nije zadovoljna ni odlukama viših sudskih instanci.

Treba znati da je i odluke najviših sudskih instanci moguće kontrolisati u određenoj meri. To čini Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi, ali samo ukoliko se radi o zaštiti nekog osnovnog ljudskog ili manjinskog prava koje je garantovano Ustavom (sloboda, imovina, rad, pravo na jednaku zaštitu, na pravično suđenje, na kretanje, mišljenje, izražavanje, obaveštenost, okupljanje, udruživanje itd.).

Ukoliko građanin smatra da njegova prava nisu zaštićena ni posle odluke Ustavnog suda, ovlašćen je da se u roku od šest meseci obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Prijavite se

Pretraga