Ako je sudija potpuno nezavisan, šta garantuje da će pod istim ili sličnim okolnostima odlučiti drugačije od svog kolege?

Sudija sudi na osnovu Ustava, zakona i drugih domaćih i međunarodnih opštih akata koji obavezuju Srbiju. Sudija nije dužan da ikome, pa ni drugim sudijama i predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kad to zakon posebno nalaže. Sudija primenjuje pravila iz propisa na činjenice koje utvrdi u postupku.

Međutim, to nije lako. Da jeste, sudili bi kompjuteri.

Zakoni su često nejasni i neusklađeni. U takvim situacijama, potrebno je da sudija tumači zakone, u čemu je slobodan. Međutim, sudija treba da vodi računa i o odlukama viših sudova, naročito Vrhovnog kasacionog suda, koje deluju snagom argumenata, a ne argumentom snage.

U svakom slučaju, za ujednačenu primenu prava, osim sudova, odgovorni su i izvršna i zakonodavna vlast, u okviru svoje nadležnosti, jer one predlažu (izvršna vlast – Vlada) i donose (zakonodavna vlast – Narodna skupština) zakone. Time one uspostavljaju načine da se pravo ujednačenije primenjuje, a to za posledicu ima predvidive odluke i povećava pravnu sigurnost. 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa