Šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa?

Zakon predviđa određena posebna prava potrošača u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa. To su usluge čiji kvalitet, uslove pružanja i/ili cenu uređuje ili kontroliše državni organ ili drugi imaoci javnog ovlašćenja, naročito zbog velike vrednosti početnih ulaganja, ograničenosti resursa neophodnih za njeno pružanje, održivog razvoja, društvene solidarnosti i potrebe za ujednačenim regionalnim razvojem, a u cilju zadovoljenja opšteg društvenog interesa. Tipični primeri ovih usluga su telekomunikacione usluge, snabdevanje električnom energijom, gasom, toplotnom energijom, vodosnabdevanje, kanalizacija, prevoz putnika u javnom prevozu, poštanske usluge, i druge komunalne usluge.

 

Pored opštih prava potrošača, Zakon predviđa i posebna prava potrošača koji su korisnici usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao što su pravo na uredno i neprekidno snab­devanje uslugom odgovarajućeg kvaliteta po pravičnoj ceni, davanje unapred svih informacija o uslovima korišćenja usluga, javna objava tih uslova, zabrana diskriminacije potrošača, obračun primenom cena utvrđenih posebnim propisima, pru-žanje usluge na propisanom nivou kvaliteta. Dodatne obaveze predviđaju obaveštavanje 30 dana pre početka primene nove tarife za uslugu, kao i u istom roku obaveštavanje o izme ni metodologije formiranja cena i opštih uslova ugovora. Naročit značaj ima poseban raskidni uslov, koji je propisan za ove ugovore u slučaju da potrošač nije saglasan s promenom cene ili izmenom opštih uslova ugovora, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

 

Prema tome, posebna prava u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa javljaju se kod telekomunikacionih usluga, kada je korisnik fizičko lice, kao i kod snabdevanja električnom energijom i komunalnih usluga, u kategoriji „domaćinstvo“ ili „stanovništvo“.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa