Šta je zaštita kolektivnog interesa potrošača?

Zakon propisuje poseban upravni postupak zaštite kolektivnog interesa potrošača kod povrede prava najmanje deset potrošača istovetnom radnjom ili na istovetan način, od strane istog trgovca, kao i u slučajevima nepoštene poslovne prakse i nepravičnih odredbi u potrošačkim ugovorima (čl. 145 do 153 ZZP). Za odlučivanje po zahtevu za zaštitu kolektivnog interesa nadležno je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (Ministarstvo), a ovlašćenje za podnošenje zahteva imaju registrovane potrošačke organizacije. Svojstvo stranke u postupku imaju trgovac, odnosno lice protiv kojeg je pokrenut postupak, i potrošačka organizacija, podnosilac zahteva, pa je potrebno uputiti pojedinačne prijave potrošačkoj organizaciji radi mogućeg pokretanja postupka.

 

Ako se u sprovedenom postupku utvrdi postojanje povrede kolektivnog interesa, određuje se mera zaštite kolektivnog interesa potrošača, kojom se može naložiti trgovcu da preduzme određeno ponašanje ili da mu se zabrani određeno ponašanje, a naročito da prekine ubuduće da vrši utvrđenu povredu, da otkloni utvrđenu nepravilnost, da mu se zabrani nepoštena poslovna praksa i bez odlaganja obustavi ugovaranje nepravičnih ugovornih odredaba.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti