Šta je garancija?

Pored prava da zahteva saobraznost robe ili usluge, potrošač može da zahteva i sve što je predmet garancije. Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi s robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi s tom robom (čl. 54 ZZP). Garancija ne može da isključi niti da utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru, već predstavlja sva posebna i dodatna obećanja u vezi s konkretnom robom.

 

Garancija obavezuje trgovca bez obzira na njenu formu, odnosno na to da li je data u pisanom obliku ili usmenim putem, putem reklame ili na bilo koji drugi način. Na primer, garancija je ako prodavac tokom prodaje usmeno ističe neka-kva posebna svojstva robe, koja nisu već sadržana u njenoj deklaraciji (npr. „garantujem da je obuća nepromočiva“). Isto se odnosi na dodatne rokove, duže od dve godine, na robu ili njena pojedina svojstva ili sastavne delove (npr. pet godina na karoseriju ili tri godine na elektroniku vozila).

 

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, koja sadrži uslove garancije i postupak ostvarivanja prava iz garancije, trajanje garantnog roka i njegovo prostorno važenje. Garantni list je isprava kojom se dokazuje data garancija, ali se ne isključuju i drugi oblici dokazivanja (npr. izjave o konkretnoj robi s internet stranice trgovca ili date putem oglašavanja, kao što je letak, bilbord, plakat, televizijski spot i dr.). Ne-postojanje ili gubitak garantnog lista ne isključuje obaveze trgovca po osnovu garancije, ako je data za konkretan proizvod.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti