Koje su obaveze trgovca u vezi s reklamacijom?

Trgovac je dužan da na jasan i razumljiv način obavesti potrošača o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po reklamaciji, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Prvenstveno podrazumeva obavezu da se na samom prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da se obezbedi pri-sustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

 

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija (Knjiga reklamacija) i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

 

Trgovac je dužan da izda potrošaču pisanu potvrdu o prijemu reklamacije ili da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije ako je podne-ta na taj način, ili da saopšti broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija (u Knjizi reklamacija). Rok za rešavanje reklamacije je najduže osam dana od njenog prijema. Konačno, trgovac je lice od kojeg je kupljena roba ili nabavljena usluga, odnosno po pravilu to je prodavac, i uvek snosi odgovornost za sve oblike povrede prava potrošača, osim ako je za pojedine oblike ekspli-citno propisano da odgovornost snosi proizvođač (npr. odgovornost za stvari s nedostatkom) ili neko drugo lice (posrednik, organizator i dr.). Konkretno, to znači da se trgovac ne može osloboditi odgovornosti po osnovu saobraznosti ili drugih zahteva potrošača prevaljivanjem odgovornosti na uvoznika ili proizvođača. Trgovac može da zahteva od proizvođača naknadu štete ili troškova koji nastanu kao posledica postupa nja po zahtevima potrošača koji nastanu usled nesaobraznosti robe, ali je taj odnos izvan sfere interesa potrošača. Sve ove obaveze trgovca jesu predmet nadzora tržišne inspekcije, te, u slučaju njihove povrede, trgovac podleže prekršajnim sankcijama.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti