Kako se ostvaruje sudska zaštita prava potrošača?

Ako trgovac ne prihvati zahtev iz reklamacije potrošača, ako protekne rok za davanje odgovora na reklamaciju, kao i u drugim slučajevima povrede potrošačkog prava, potrošač može da podnese tužbu radi zaštite prava potrošača (čl. 143 ZZP). Potrošački spor je svaki spor koji proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca, na koji se primenjuju posebna pravila parničnog postupka (glava XXXV Zakona o parničnom postupku; ZPP).

 

Za suđenje u sporovima za zaštitu prava potrošača, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem području potrošač ima prebivalište, odnosno boravište (čl. 45 ZPP). U potrošačkom sporu se ne plaća sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara (čl. 140, st. 2 ZZP).

 

Posebna pravila postupka predviđaju i da se u potrošačkom sporu tužb a ne dostavlja na odgovor, već se tuženom dostavlja uz poziv za glavnu raspravu, koja se zakazuje i održava najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tužbe u sud (čl. 489 ZPP).

 

Ako je nesaobraznost nastala u prvih šest meseci, pretpostavlja se da je postojala u trenutku kupovine, osim ako je to u suprotnosti s prirodom robe i prirodom konkretne nesaobraznosti (čl. 53 ZZP). Prema tome, u tom slučaju je teret dokazivanja na trgovcu, odnosno tuženom u sporu. Teret dokazivanja je na trgovcu, da pokaže da je izvršio obaveze prethodnog obaveštavanja (čl. 13 ZZP), kao i da nije obavljao nepoštenu poslovnu praksu (čl. 17 ZZP).

 

Presuda u potrošačkim sporovima objavljuje se odmah po zaključenju glavne rasprave. Prilikom objavljivanja presude, sud će ukratko da je obrazloži i pouči stranku o uslovima pod kojima može da izjavi žalbu (čl. 493 ZPP). Presuda u potrošačkom sporu može da se pobija zbog bitne povrede postupka i pogrešne primene materijalnog prava, ali ne i zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Rok za podnošenje žalbe protiv presude je osam dana od dana objavljivanja presude, odnosno od dostave ako je presuda dostavljena stranci.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti