Prigovor je usvojen. Utvrđena je povreda prava na suđenje u razumnom roku. Šta dalje?

Da li imam pravo na neku satisfakciju ukoliko je utvrđeno da mi je pravo povređeno?

 

Ako je utvrđeno da vaše suđenje traje neopravdano dugo, pored toga što će sudija morati da ubrza suđenje, možete zahtevati i pravično zadovoljenje. Sud je povredio vaše pravo, te je obavezan da vam nad­oknadi pretrpljenu štetu, kao i da javno konstatuje da vam je ovo pravo povređeno.

 

Pravično zadovoljenje može biti:

 

\ pravo da dobijete novčano obeštećenje za neimovinsku štetu koja je izazvana povredom prava na suđenje u razumnom roku u iznosu od 300 do 3000 evra;

 

\ pravo da bude objavljena pismena izjava Državnog pravobranilaštva kojom se utvrđuje da vam je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ukoliko je vaše pravo na suđenje u razumnom roku povređeno tako da je značajno onemogućilo ostvarivanje vaših drugih prava, pravično zadovoljenje može obuhvatiti i objavljivanje pismene izjave i novčano obeštećenje;

 

\ pravo da sud, kod teže povrede prava na suđenje u razum­nom roku, na vaš zahtev donese i objavi presudu kojom se utvrđuje da vam je povređeno pravo, kao i da dosudi novčano obeštećenje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti