Na osnovu čega sud odlučuje da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku?

Sud ceni činjenice i okolnosti svakog postupka. Prilikom odlučivanja da li je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, sud posebno uzima u obzir:

 

\ predmet suđenja i složenost slučaja;

 

\ koliko je trajao postupak do momenta podnošenja prigovora, te kako su se tokom njegovog trajanja nosili sud, javno tužilaštvo ili drugi državni organi;

 

\ koliko je pitanje koje se raspravlja na sudu važno za stranku, na primer, u slučaju spora oko starateljstva nad decom;

 

\ ponašanje stranaka tokom postupka – ukoliko stranka doprinese dužem trajanju sudskog postupka, na primer traži izuzeće sudije iako za to nema razloga, podnosi tužbu koja je nerazumljivo napisana ili se iz nje ne može ustanoviti šta stranka traži od suda, ili predlaže odlaganje ročišta radi mirnog rešenja spora, a zatim odustane od tih predloga, sud će smatrati da ona snosi krivicu za dugo trajanje postupka;

 

\ poštovanje redosleda rešavanja predmeta i zakonskih rokova za zakazivanje ročišta i glavnog pretresa i izradu odluka.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa