Kako da znam od kog trenutka počinje postupak?

Postupak pred sudom ima više faza. Da biste mogli da zaštitite svoja prava, važno je da znate od kog trenutka se računa početak postupka.

 

Načelno, vreme trajanja postupka predstavlja njegovo ukupno trajanje od dana podnošenja akta kojim se pokreće postupak, na primer, donošenjem naredbe o sprovođenju istrage u krivičnom postupku ili podnošenjem tužbe u parničnom postupku.

 

U krivičnom postupku, početak roka za procenu dužine trajanja krivičnog postupka računa se od:

 

\donošenja naredbe o sprovođenju istrage;

 

\potvrđivanja optužnice kojoj nije prethodila istraga;

 

\donošenja rešenja o određivanju pritvora;

 

\određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku;

 

\određivanja glavnog pretresa u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.

 

Prema standardima Evropskog suda za ljudska prava, postupak počinje i bilo kojom drugom radnjom kojom postaje izvesno da je neko lice osumnjičeno za krivično delo, npr. dostavljanjem poziva optuženom za suđenje, pretresanjem stana i kancelarija, pretresanjem lica.

 

Prekršajni postupak je pokrenut kada sud, odnosno organ uprave, na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, donese rešenje, odnosno zaključak o pokretanju prekršajnog postupka.

 

U građanskim postupcima (parničnom, vanparničnom i izvršnom), početak roka se uglavnom poklapa s datumom obraćanja nadležnom sudu – na primer, s danom kada je sudu predata tužba.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti