Najave događaja

Kako da tražim tu satisfakciju?

O vašem pravu na pravično zadovoljenje nadležni su da odlu­čuju Državno pravobranilaštvo i sudovi, ali ne istovremeno.

 

Prvo odlučuje Državno pravobranilaštvo, u takozvanom postupku poravnanja, pa tek ako se poravnanje ne postigne, možete podneti tužbu za novčano obeštećenj

Prijavite se

Pretraga