Treće lice - Šta ako se prodaje nepokretnost čiji sam suvlasnik?

Ako ste suvlasnik, imate pravo da od iznosa koji se dobije prodajom stvari zahtevate isplatu dela cene koji je srazmeran Vašem udelu (npr. 50%), pre svih drugih lica koja imaju pravo na namirenje i pre namire-nja troškova izvršnog postupka, ili pravo da zahtevate da Vam se stvar ustupi ako položite jemstvo u visini udela izvršnog dužnika na stvari (u našem primeru to je 50%).U slučaju da Vaš udeo na stvari bude osporen, na raspolaganju Vam stoji tužba protiv izvršnog poverioca radi utvrđenja postojanja Vašeg udela.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa