vodickaoknjiga2020removedpage-0001-min.jpg

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja

Vo­dič za za­šti­tu že­na od rod­no za­sno­va­ne dis­kri­mi­na­ci­je i po­vre­da pra­va u obla­sti ra­da i za­po­šlja­va­nja na­me­njen je svim za­po­sle­nim že­na­ma i že­na­ma ko­je tra­že za­po­sle­nje. Vo­dič ima dva osnov­na ci­lja: 1) da omo­gu­ći raz­u­me­va­nje i pre­po­zna­va­nje si­tu­a­ci­ja u ko­ji­ma že­ne mo­gu da bu­du iz­lo­žene rod­no za­sno­va­noj dis­kri­mi­na­ci­ji ili dru­gom kr­še­nju pra­va u obla­sti ra­da i za­po­šlja­va­nja i 2) da pru­ži in­for­ma­ci­je o tome ko­je su to or­ga­ni­za­ci­je, te­la i in­sti­tu­ci­je ko­ji­ma mo­gu da se obra­te uko­li­ko su iz­lo­že­ne dis­kri­mi­na­ci­ji ili dru­goj po­vre­di pra­va na rad­nom me­stu ili pri­li­kom tra­že­nja za­po­sle­nja. Vo­dič tre­ba da pod­stak­ne že­ne ko­je su iz­lo­že­ne rod­no zasno­va­noj dis­kri­mi­na­ci­ji ili dru­gom kr­še­nju pra­va u obla­sti ra­da i za­po­šlja­va­nja da kre­nu u po­stu­pak ostva­ri­va­nja i za­šti­te svo­jih pra­va. Taj put ni­je uvek lak, ali se na­da­mo da će in­for­ma­ci­je ko­je da­je­mo u ovom Vo­di­ču bi­ti od po­mo­ći. Vo­dič je na­me­njen i struč­nja­ci­ma i struč­nja­ki­nja­ma ko­ji se sre­ću ili mo­gu da se sret­nu sa že­na­ma žr­tva­ma rod­no zasno­va­ne dis­kri­mi­na­ci­je i dru­gih po­vre­da pra­va u obla­sti ra­da i za­po­šlja­va­nja ka­ko bi mo­gli da im pru­že in­for­ma­ci­je o to­me ko­me, i na ko­ji na­čin, mo­gu da se obra­te ka­ko bi za­šti­ti­le se­be i svo­ja pra­va. Ve­ru­je­mo da će bi­ti od ko­ri­sti i po­slo­davci­ma, sin­di­ka­ti­ma i dru­gim za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma. Vo­dič je na­pi­san ta­ko da na jed­no­sta­van na­čin, ko­rak po ko­rak, vo­di kroz si­stem za­šti­te i mre­žu or­ga­ni­za­ci­ja i in­stitu­ci­ja za po­dr­šku.

 

Autor ovog vodiča je Viktimološko društvo Srbije.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti službi za žrtve Viktimološkog društva Srbije VDS info i po­dr­ška žr­tva­ma na 011 630 30 22, 065 548 64 21 i 063 356 613!

Prijavite se

Pretraga