predstavke-un-komitetima-min.png

Vodič za individualne predstavke komitetima Ujedinjenih nacija

Kada dođe do povrede ili ugrožavanja nekog ljudskog prava, prirodno je da se obratimo onome ko to naše pravo može da zaštiti. U zavisnosti od slučaja, obratićemo se sudu ili nekom drugom državnom organu u čijoj je nadležnosti da proceni da li je naše pravo povređeno i, ako jeste, kako da tu povredu otkloni i utvrdi odgovornost onoga ko je tu povredu učinio. Nisu, međutim, retke situacije u kojima se ljudi obraćaju međunarodnim telima koja štite ljudska prava kada im u državi u kojoj se nalaze nije pružena zaštita. Najčešće ćemo čuti da je neko otišao po pravdu u Strazbur, odnosno da se obratio Evropskom sudu za ljudska prava. Iako je ovaj mehanizam međunarodne zaštite najzastupljeniji, to ne znači da je i jedini.

 

Ovaj vodič nastoji da približi građanima jedan od međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava koji dosad nije korišćen u znatnoj meri i koji predstavlja nepoznanicu i za pravnike, advokate i aktiviste koji se bave zaštitom ljudskih prava. U pitanju je mogućnost podnošenja predstavke posebnim telima nastalim pod okriljem Ujedinjenih nacija (UN) – takozvanim ugovornim telima za zaštitu ljudskih prava. Zovemo ih ugovornim telima upravo zato što su njihovo osnivanje i rad predviđeni posebnim međunarodnim ugovorima (konvencijama). Tim ugovorima se garantuju različita ljudska prava i štite posebno ranjive društvene grupe. Ipak, kako sâmo propisivanje prava bez mogućnosti zaštite ostaje mrtvo slovo na papiru, ovi ugovori predviđaju i različite načine da se ustanovi da li se države pridržavaju obaveza koje su preuzele, a taj posao obavljaju upravo ova ugovorna tela, odnosno komiteti (u daljem tekstu koristićemo termin komiteti).

 

Vodič će Vam pružiti odgovore na pitanja ko, kada, zbog čega i kako može da podnese individualnu predstavku komitetima UN za zaštitu ljudskih prava zbog povrede nekog ljudskog prava i kako komiteti postupaju po takvim predstavkama. Da bismo razumeli kako funkcioniše ovaj mehanizam zaštite, osvrnućemo se i na najznačajnije dokumente koji čine okosnicu međunarodnog prava ljudskih prava, kao i na ulogu i značaj UN u nadzoru nad njihovim sprovođenjem.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.
 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti