poravnanje-kod-povrede-prava-na-sudjenje-u-razumnom-roku-brosuraremoved-1.jpg

Poravnanje u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, ministar pravde, državni pravobranilac i direktor Pravosudne akademije potpisali su 18. jula 2018. godine Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: „Uputstvo“). Uputstvo treba da unapredi sprovođenje odredbi Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: „Zakon“), i olakša Državnom pravobranilaštvu sprovođenje ovlašćenja kao što je propisano Zakonom.


Zakon o o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku stupio je na snagu 1. januara 2016. godine, i usvojen je kao odgovor na pozive upućene od strane EU i Evropskog suda za ljudska prava da se razviju i primene delotvorna rešenja za prekomerno trajanje sudskih postupaka kojima bi se smanjio priliv predstavki kako u Evropskom sudu za ljudska prava zbog kršenja Člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, tako i u Ustavnom sudu Republike Srbije zbog kršenja Člana 32 Ustava Republike Srbije. Zakon predviđa različite pravne lekove koje sudovi određuju u slučaju kršenja ovog prava i definiše sredstva za utvrđivanje nadoknade za takvo kršenje.


Jedan od načina za naknadu štete definisanih u okviru Zakona je poravnanje između suda koji je prouzrokovao kršenje – koga predstavlja Državno pravobranilaštvo - i građana čije je pravo prekršeno. Ove odredbe o poravnanju su do sada retko uspešno primenjivane zbog zahtevnih i dugotrajnih postupaka koji su bili posledica nedovoljno preciznih odredbi Zakona.
 

Uputstvo koje je potpisano i usvojeno od strane svih relevantnih predstavnika pravosuđa premošćava jaz i nedostatke u Zakonu, pojednostavljuje postupak poravnanja i omogućava da se sva poravnanja izvršavaju iz jedinstvenog budžeta – budžeta Visokog saveta sudstva, što će omogućiti bolje praćenje potrošnje, pa tako i delotvornost primene Uputstva.


Uputstvo je sastavljeno na inicijativu Državnog pravobranilaštva, što je USAID Projekat vladavine prava zdušno podržao. Projekat je posvećen podršci sprovođenju Uputstva putem obuke relevantnih aktera u pravosuđu za primenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i Uputstva, te kroz omogućavanje razmene iskustava između zainteresovanih aktera u pravosuđu da bi se osigurala pravilna primena Uputstva, kao i kroz inicijative namenjene informisanju javnosti, kako bi građani Republike Srbije bili obavešteni o svojim pravima u skladu sa zakonom.

 

Publikaciju možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti