Šta znači „iscrpljenost pravnih lekova“ kao uslov za podnošenje individualne predstavke?

Iscrpljenost pravnih lekova znači da ne možete da se obratite komitetu odmah pošto je došlo do povrede prava iz neke od konvencija, već da prvo treba da tražite zaštitu od državnih organa. To su pre svega sudovi, ali i organi uprave imaju značajnu ulogu u zaštiti ljudskih prava.

 

Ukoliko govorimo o sudskoj zaštiti, iscrpljenost pravnih lekova pretpostavljaće korišćenje žalbe na presudu prvostepenog suda. Na primer, ukoliko smatrate da ste pretrpeli diskriminaciju, podnećete tužbu nadležnom višem sudu. Ukoliko viši sud nakon sprovedenog postupka donese presudu u kojoj je stao na stanovište da niste diskriminisani, imaćete na raspolaganju pravni lek, odnosno mogućnost da podnesete žalbu nadležnom drugostepenom sudu, u ovom slučaju apelacionom sudu. Morate da podnesete žalbu drugostepenom sudu pre nego što se obratite komitetu.

 

Slična je situacija kada govorimo o upravnoj zaštiti ljudskih prava. Kada postoji mogućnost, možete se žaliti, odnosno koristiti pravni lek protiv rešenja upravnog organa, ali treba imati u vidu da Vam, u većini slučajeva, na raspolaganju stoji i upravnosudska zaštita kao delotvoran pravni lek. Tako, na primer, ukoliko želite da organizujete skup, morate da ga prijavite policiji. To ćete uraditi u policijskoj stanici koja se nalazi u mestu gde planirate da održite skup. Ukoliko policija donese rešenje kojim Vam zabranjuje da organizujete skup, a Vi smatrate da su razlozi za zabranu nezakoniti, možete podneti žalbu (pravni lek) protiv tog rešenja, o kojoj će odlučivati Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, ukoliko i Ministarstvo svojim rešenjem odbije Vašu žalbu, upravni postupak je okončan, a na raspolaganju Vam stoji podnošenje tužbe Upravnom sudu, odnosno pokretanje upravnog spora.

 

Treba napomenuti da ustavna žalba takođe predstavlja delotvoran pravni lek. Nju možete izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom. Ustavna žalba se može koristiti ako su iscrpljena (ili pak nisu predviđena) druga pravna sredstva za njihovu zaštitu, ili je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu.

 

Same sumnje u delotvornost pravnog leka, prema stavovima koje su komiteti zauzeli, ne oslobađaju Vas od obaveze da se on ipak iscrpi (da pokušate da ga koristite kako biste zaštitili svoja prava).

 

Po pitanju iscrpljivanja domaćih pravnih lekova, u Vašoj predstavci treba da opišete napore koje ste uložili da iscrpite domaće pravne lekove i da navedete sve zahteve podnete nadležnim državnim organima, datume kada ste ih podneli, kao i ishod postupka, ili, alternativno, da navedete zašto bi trebalo primeniti bilo kakav izuzetak.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa