ŠTA SU KOMITETI (UGOVORNA TELA)?

Svim pomenutim konvencijama predviđeno je osnivanje posebnog komiteta čiji je zadatak da se stara o doslednoj primeni prava iz konvencije. Komiteti predstavljaju ekspertska tela, što znači da u njihov sastav ulaze nezavisni eksperti iz oblasti ljudskih prava. Oni ne primaju naknadu za rad u komitetu i potpuno su nezavisni u svom radu, čak i u odnosu na državu iz koje dolaze i koja ih je kandidovala za člana komiteta. Njihov mandat traje četiri godine. Sedište svih komiteta nalazi se u Ženevi.

 

 

Konvencija

Komitet

Skraćenica

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Komitet za ljudska prava

CCPR

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava

CESCR

Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije

CERD

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena

CEDAW

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka

Komitet protiv mučenja

CAT

Konvencija o pravima deteta

Komitet za prava deteta

CRC

Međunarodna konvencija o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica

Komitet za prava radnika migranata

CMW

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Komitet za prava osoba sa invaliditetom

CRPD

Međunarodna konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Komitet za prisilne nestanke

CED

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa