Šta još mogu da navedem u individualnoj predstavci?

Prava navedena u konvenciji za koja smatrate da su prekršena.

Na primer, ako smatrate da je povređeno Vaše pravo na slobodu udruživanja i zbog toga podnosite predstavku Komitetu za ljudska prava, iako nije neophodno, preporučuje se da u predstavci navedete da Vam je prekršeno upravo to pravo iz Pakta o građanskim i političkim pravima. U ovom slučaju, trebalo bi da se pozovete na član 22, koji predviđa da svako ima pravo da se slobodno udruži s drugim osobama, uključujući pravo da obrazuje sindikate i da im slobodno pristupa radi zaštite svojih interesa.

 

Vaša očekivanja od odluke komiteta.

Ukoliko utvrdi povredu prava, komitet će to jasno naznačiti i uputiće preporuke državi šta treba da uradi kako bi otklonila povredu prava. Koji su koraci adekvatni kako bi se otklonila povreda prava i žrtva dobila obeštećenje zavisi od konkretnog slučaja. Na primer, možete i Vi sami sugerisati komitetu da preporuči državi da nadoknadi materijalnu i nematerijalnu štetu, da država ne ponavlja povredu prava, da sprovede delotvornu istragu i kazni odgovorne za povredu prava, da obezbedi punu rehabilitaciju (u slučaju torture) i tako dalje.

 

Treba imati u vidu da ova dva elementa nisu obavezna, ali se preporučuje da budu predviđena Vašom predstavkom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti