Kome mogu da podnesem predstavku?

Republika Srbija je ratifikovala osam najvažniji međunarodnih ugovora za ljudska prava, a prihvatila je nadležnost šest komiteta kojima se mogu podneti individualne predstavke. To su:

 

Komitet za ljudska prava (CCPR)

Komitet za ljudska prava nadgleda primenu prava iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, poput prava na život, prava na slobodu, slobodu misli, savesti i veroispovesti, slobodu okupljanja, slobodu udruživanja i slično. Komitet ima 18 eksperata. Srbija je pristupila Prvom opcionom protokolu 2001. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije (CERD)

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije nadgleda primenu prava iz Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije koja obavezuje države da zabrane rasnu diskriminaciju, obavezuje ih da preduzmu mere kako bi se borile protiv predrasuda i da garantuju svima jednakost pred zakonom. Komitet ima 18 eksperata. Srbija je prihvatila član 14 Konvencije 2001. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Komitet protiv mučenja (CAT)

Komitet protiv mučenja zadužen je za Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka. Konvencija zahteva od države da ne muči nikoga i da kazni svaki akt mučenja, surovog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Komitet ima 10 eksperata. Srbija je prihvatila član 22 Konvencije 2001. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena (CEDAW)

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena nadgleda primenu prava iz Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena koja obavezuje države da se bore protiv diskriminacije žena u oblastima poput obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, braka i drugim. Komitet ima 23 eksperta. Srbija je prihvatila Opcioni protokol 2003. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD)

Komitet za prava osoba sa invaliditetom je zadužen za Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja garantuje jednako pravo svih osoba sa invaliditetom da žive u zajednici i da budu zaštićene od svih oblika eksploatacije, zloupotrebe, nasilja i diskriminacije. Komitet ima 18 eksperata. Srbija je prihvatila Opcioni protokol 2009. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Komitet za prisilne nestanke (CED)

Komitet za prisilne nestanke nadgleda primenu prava iz Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka koja zahteva od država da ne vrše prisilne nestanke, da istraže svaki navod o prisilnim nestancima i da osiguraju da je vršenje prisilnih nestanaka krivično delo. Komitet ima 10 eksperata. Srbija je prihvatila član 31 Konvencije 2011. godine. Od tog trenutka uspostavljena je nadležnost Komiteta da odlučuje o individualnim predstavkama koje se podnesu protiv nje.

 

Građani Republike Srbije, ali i stranci i osobe bez državljanstva koje se nalaze pod jurisdikcijom Republike Srbije, još uvek ne mogu da se obrate Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao ni Komitetu za prava deteta, jer Srbija još uvek nije prihvatila njihovu nadležnost za individualne predstavke.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti