Kakva može biti odluka komiteta?

Na osnovu svih informacija kojima raspolaže, komitet donosi odluku da li je država postupala u skladu s obavezama iz konvencije. S obzirom na to da je osnovna uloga komiteta da se stara o doslednoj primeni konvencije, odluka komiteta po individualnoj predstavci predstavlja njegovo autoritativno tumačenje konvencije za konkretan slučaj.

 

On zauzima stav da li je država prekršila konvenciju i, ukoliko utvrdi da jeste, daje preporuke za korake koje država treba da preduzme kako bi se otklonila povreda prava.

 

Kada su u pitanju preporuke koje se upućuju državi, one se mogu odnositi na konkretan slučaj, odnosno žrtvu, s ciljem da obezbede obeštećenje i reparaciju. Tako, komitet može preporučiti naknadu štete, naknadu troškova koji su povezani s povredom prava, sprovođenje delotvorne istrage, ubrzanje sudskog postupka i tako dalje.

 

Odlučujući u konkretnom slučaju, komitet može pak utvrditi da postoje sistemski problemi zbog kojih i ubuduće može dolaziti do povrede prava iz konvencije. Tada komitet može uputiti preporuke koje se odnose na izmenu pravnog okvira, preduzimanje neophodnih koraka ili usvajanje određenih mera koje imaju za cilj da omoguće uživanje prava garantovanih konvencijom.

 

Treba imati u vidu da komitet ne predstavlja apelaciono telo u odnosu na domaće sudove i njegov zadatak nije utvrđivanje činjenica ili izvođenje dokaza u konkretnom slučaju. Komitet neće utvrđivati krivičnu ili građansku odgovornost onih koji su povredili neko pravo podnosioca predstavke. Tako, na primer, u slučaju da je podnosilac individualne predstavke žrtva torture kojoj su u policijskoj stanici policajci naneli teške telesne povrede, Komitet protiv mučenja neće utvrđivati njihovu subjektivnu odgovornost, ali može preporučiti da država sprovede delotvornu istragu kako bi otkrila učinioce i sve okolnosti slučaja, te da se sprovede krivični postupak i da se učinioci adekvatno kazne.

 

Usvojenu odluku komitet šalje i podnosiocu predstavke i državi. Sve odluke komiteta su javne i može im se pristupiti preko baze koju vodi Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

 

Po pravilu su odluke komiteta konačne, a to znači da na njih ni država ni Vi nemate pravo žalbe.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti