Kako izgleda postupak praćenja primene preporuka?

Iako su postupci komiteta za praćenje primene prilično ujednačeni, i dalje postoje određene razlike. Najčešće se iz redova članova komiteta imenuje izvestilac ili specijalni izvestilac za praćenje primene preporuka po individualnim predstavkama. Tako Komitet za ljudska prava, Komitet protiv mučenja, Komitet za prava osoba sa invaliditetom i Komitet za ukidanje rasne diskriminacije imenuju po jednog izvestioca ili specijalnog izvestioca, dok Komitet za eliminisanje diskriminacije žena imenuje dva izvestioca.

 

Nakon što je utvrdio da je došlo do povrede konvencije i doneo odluku, komitet državi daje rok (obično između 90 i 180 dana) da primeni njegove preporuke i da ga obavesti šta je sve uradila kako bi ih primenila.

 

Kada komitet primi odgovor od države, on će ga poslati i Vama – osobi koja je podnela predstavku – kako biste se izjasnili i prokomentarisali mere koje je država rekla da je preduzela. Obično je rok za ove komentare do dva meseca.

 

Tek kada primi odgovor države i Vaše komentare na odgovor države, komitetov izvestilac priprema sažetke tih odgovora i predlaže ostalim članovima komiteta šta dalje treba da se preduzme. Naravno, može se desiti da država ne pošalje odgovore, te u tom slučaju izvestilac šalje podsetnik predstavnicima države ili pak traži sastanak s njima. Ukoliko uopšte ne dobije odgovor od države, izvestilac o tome obaveštava komitet.

 

Ukoliko komitet zaključi da država nije učinila ništa ili nije učinila dovoljno da primeni preporuke, onda on obično poziva predstavnike države u Ženevi na sastanak kako bi se izrazila zabrinutost za kršenje ne samo prava na koje se žalio podnosilac predstavke, već i obaveze države da sprovede preporuke komiteta.

 

Bitno je napomenuti da će samo sažeci izjašnjenja države i Vaših komentara na izjašnjenje biti dostupni javno kroz izveštaj komiteta o praćenju primene preporuka za konkretan slučaj. Komiteti i u ovom slučaju odlučuju na zatvorenim sednicama.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti