Kako da podnesem individualnu predstavku?

Predstavka treba da bude u pisanoj formi i čitko napisana, a najbolje bi bilo da je otkucana na računaru. Potrebno je da potpišete Vašu predstavku.

 

Komiteti neće razmatrati predstavke koje su anonimne i nepotpisane. Komiteti će prihvatiti predstavke samo na jednom od zvaničnih jezika UN, pa je moguće podneti predstavku na engleskom, francuskom, ruskom, španskom ili arapskom.

 

Komitetima je moguće podneti predstavku poštom, elektronskom poštom ili putem faksa (naročito za hitna postupanja).

 

 

Adresa

Elektronska pošta

Faks

Petitions and Inquiries Section

Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10,

Switzerlandpetitions@ohchr.org+ 41 22 917 90 22

 

 

Ukoliko šaljete predstavku poštom, pošaljite isključivo kopije, a ne originale. Nijedan dokument Vam neće biti vraćen.

 

U slučaju da šaljete putem elektronske pošte, potrebno je da pošaljete skeniranu verziju predstavke na kojoj se vidi Vaš potpis, kao i nepotpisanu verziju otkucanu u Word-u.

 

Ukoliko uz predstavku šaljete i dokaze, imajte na umu da svi dokumenti treba da budu poređani hronološki i uzastopno numerisani sa sažetim opisom njihovog sadržaja. Ukoliko ti dodatni dokumenti nisu na nekom od zvaničnih jezika UN, potrebno da je uz svaki dodatni dokument priložite i sažet prevod, koji ne mora da bude zvaničan prevod.

 

Vaša predstavka ne bi trebalo da bude duža od 50 strana sa svim dokazima i aneksima. U slučaju da je sama predstavka duža od 20 strana, poželjno je da dostavite komitetu i sažetak Vaših glavnih argumenata na do pet strana.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa