Dodatak 2: Kontrolna lista za podnošenje individualnih predstavki ugovornim telima Ujedinjenih nacija za ljudska prava

 

 • Da li ste naznačili protiv koje države podnosite predstavku?

 • Da li ste naznačili kom komitetu podnosite predstavku i da li je država prihvatila da se protiv nje pred tim komitetom podnose individualne predstavke?

 • Da li podnosite predstavku u dopuštenom vremenskom roku?

 • Da li se ono na šta se žalite desilo nakon stupanja na snagu relevantnog međunarodnog ugovora?

 • Da li ste Vi žrtva kršenja prava? Ukoliko podnosite predstavku u ime druge osobe, da li ste dobili njenu pisanu saglasnost?

 • Da li ste iscrpeli sve domaće pravne lekove? Da li ste naveli komitetu šta ste sve preduzeli kako biste zaštitili Vaše pravo pred državnim organima?

 • Da li ste se obratili nekom drugom međunarodnom telu, poput Evropskog suda za ljudska prava? Ukoliko jeste, velika je verovatnoća da komitet neće prihvatiti Vašu predstavku.

 • U slučaju da ste predstavku pisali rukom, da li je čitka?

 • Da li ste potpisali predstavku?

 • Da li je Vaša predstavka napisana na jednom od zvaničnih jezika UN – engleskom, francuskom, španskom, ruskom ili arapskom?

 • Da li ste priložili relevantne dokumente i dokaze?

 • Da li ste dodatne dokumente i dokaze složili hronološki i uzastopno numerisali?

 • Da li ste pripremili sažetke dodatnih dokumenata na jednom od zvaničnih jezika UN?

 • Proverite da li šaljete kopije dodatnih dokumenata, budući da Vam komitet neće vraćati dokumente.

 • Da li Vaša predstavka ima do 50 strana?

 • Ukoliko Vaša predstavka ima preko 20 strana, da li ste pripremili sažetak predstavke na do pet strana?

 • Ukoliko ne želite da se Vaš identitet otkrije u odluci komiteta, da li ste to odmah naznačili?

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa