Dodatak 1: Primer formulara za podnošenje individualnih predstavki ugovornim telima Ujedinjenih nacija

 

 1. Navedite komitet kojem upućujete predstavku:

 

 1. Navedite na koju državu ili državu članicu se odnosi predstavka:

 

 1. Podnosilac predstavke:

Prezime:

Ime:

Datum rođenja:

Državljanstvo:

 

 1. Kontakt podaci podnosioca predstavke:

Imejl:

Telefon:

Adresa:

 

 1. Žrtva kršenja prava, ukoliko se razlikuje od podnosioca predstavke:

Prezime:

Ime:

Datum rođenja:

Državljanstvo:

 

 1. Advokat ili drugi zastupnik (ukoliko ga imate):

Prezime:

Ime:

Imejl:

Broj telefona:

Adresa:

 

 1. Da li želite da se ime podnosioca predstavke / žrtve kršenja prava anonimizuje u eventualnoj odluci komiteta?

DA      NE

 

 1. Da li ste se o istom slučaju povrede prava žalili nekom drugom međunarodnom ili regionalnom telu?

DA      NE

 

 1. Da li tražite donošenje privremene mere (da bi se izbeglo nanošenje nepopravljive štete podnosiocu predstavke/žrtvi) ili mere zaštite (da bi se izbeglo nanošenje štete ili odmazda protiv podnosioca predstavke/žrtve i/ili članova porodice ili zastupnika)?

DA      NE

 

 1. Činjenice. Predstavite rezime glavnih činjenica slučaja, hronološkim redosledom, uključujući datume i informacije o upravnim/sudskim pravnim lekovima. Usredsredite se na činjenice Vašeg pojedinačnog slučaja. Informacije koje se odnose na opšti kontekst treba uključiti samo ako su relevantne i što je moguće kraće. Nemojte uključivati navode o kršenju prava(ovo treba da bude uključeno u paragraf 11 u nastavku). Navedite informacije o domaćim pravnim lekovima. Molimo Vas opišite, hronološkim redom, svaki korak koji je žrtva preduzela da podnese svoje tužbe pred sudovima i/ili upravnim organima. Opišite datume i sadržaj svakog podneska, organ kome je podnet, datum odluke i razlog(e) za odluku. Ako domaći pravni lekovi nisu iscrpljeni, navedite zašto.

 

 

 1. Tvrdnje. Objasnite kako i zašto smatrate da opisane činjenice i okolnosti krše Vaša prava / prava žrtve. Molimo Vas da navedete za koja prava smatrate da su prekršena (ako je moguće, identifikujte članove prema relevantnom ugovoru).

 

 

 1. Datum, mesto i potpis:

Datum:

Mesto:

Potpis podnositelja predstavke i žrtve (ukoliko se razlikuju):

 

 

Napomena: potrebno je da pošaljete dva dokumenta:

 • Word dokument (koji ne zahteva potpis); i

 • potpisanu verziju dokumenta koja je skenirana ili fotografisana.

 

 1. Lista dokumenata

Osigurajte da su svi dokumenti poređani po datumima, da su uzastopno numerisani i jasno označeni. Na primer: Aneks 1 (Žalba Apelacionom sudu – 4. jun 2020. godine); Aneks 2 (Odluka Apelacionog suda – 8. jul 2022. godine).

 

Dostavite:

 • odluke domaćih sudova i upravnih organa o Vašim zahtevima, kao i sažetke svake od odluka ukoliko odluke nisu na jednom od zvaničnih jezika UN;

 • svaku dokumentaciju ili druge dokaze koje posedujete koji potkrepljuju Vašu predstavku, uključujući medicinske ili psihološke izveštaje, ako je relevantno;

 • relevantne domaće zakone ili podzakonske akte, ako je relevantno.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti