Nisam zadovoljan odlukom suda – šta da radim?

Ukoliko niste zadovoljni presudom ili rešenjem suda, možete izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. Žalbu može izjaviti okrivljeni, branilac, podnosilac zahteva i oštećeni, ako je on podnosilac zahteva.

 

Umesto okrivljenog, žalbu mogu izjaviti bračni drug, deca i srodnici u pravoj liniji, brat i sestra, lice koje živi u vanbračnoj zajednici (i druga lica posebno navedena u zakonu).

 

Žalba se podnosi Prekršajnom apelacionom sudu preko prekršajnog suda koji je doneo odluku, koji će sve spise sa žalbom dostaviti na odlučivanje Prekršajnom apelacionom sudu.

 

Žalba mora da sadrži oznaku odluke na koju se odnosi, navode zašto je podnosilac nezadovoljan odlukom, kao i potpis podnosioca.

 

Ako ste saznali za nove činjenice, treba navesti odakle proizlaze, a ako ste saznali za nove dokaze, možete ih priložiti uz navođenje razloga zašto ih ranije niste priložili ili predložili.

 

Prekršajni apelacioni sud može odbaciti Vašu žalbu, odbiti je kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu odluku, ukinuti odluku i vratiti na ponovno odlučivanje ili preinačiti prvostepenu odluku u celini ili u jednom delu.

 

Ukoliko je ukinuta prvostepena odluka i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, prvostepeni sud je u obavezi da otkloni propuste na koje je ukazano i donese zakonitu odluku. To znači da se ukidajućom odlukom ne sugeriše kako treba presuditi, već koje propuste treba otkloniti.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti