Kolike su kazne za prekršaje?

Maksimalna zatvorska kazna za fizičko lice je 60 dana.

 

Najvišа novčana kazna za fizička lica koja se može izreći za prekršaj iznosi 150.000 dinara, a najniža 5.000 dinara; za pravna lica najviša kazna je 2.000.000 dinara, a najmanja 50.000 dinara; najviša kazna za preduzetnike koja se može izreći je 500.000 dinara, a najniža 10.000 dinara.

 

Navedeni iznosi predstavljaju zakonski (opšti) maksimum i minimum novčanih kazni, s tim da je kod najvećeg broja prekršaja, dakle za konkretan prekršaj, posebni minimum znatno veći od zakonskog minimuma.

 

U svakom konkretnom zakonu, uredbi i odluci za konkretan prekršaj propisan je minimum kazne, kao i njen maksimum (poseban minimum i maksimum), u okviru koga se, u slučaju počinjenog prekršaja, odmerava sankcija. Na primer, za prekršaj remećenja javnog reda i mira vređanjem propisana je novčana kazna u rasponu od 20.000 do 100.000 dinara ili kazna zatvora od 10 do 30 dana.

 

Važno je napomenuti da Zakon o prekršajima sadrži odredbe kojima se predviđa da se može izreći opomena ukoliko je prekršaj učinjen pod olakšavajućim okolnostima koje ukazuju na to da počinilac više neće činiti prekršaje.

 

Okolnosti koje mogu uticati na to da kazna bude veća ili manja su naročito: težina i posledice prekršaja, okolnosti pod kojima je učinjen prekršaj, stepen odgovornosti učinioca, ranija osuđivanost, lične prilike učinioca i držanje učinioca posle učinjenog prekršaja.

 

Takođe, sud može da utvrdi odgovornost za počinjeni prekršaj, ali da pod posebno olakšavajućim okolnostima oslobodi od kazne.

 

U oblasti saobraćaja najčešće su propisane novčane kazne, ali su za teže prekršaje predviđene alternativno i zatvorske kazne, što važi i za prekršaje javnog reda i mira. Za najteže prekršaje u oblasti saobraćaja predviđena je kumulativno zatvorska i novčana kazna.

 

U praksi je daleko najčešće izrečena zaštitna mera u oblasti saobraćaja, i to zabrana upravljanja motornim vozilom određene kategorije za određeni vremenski period. Za pojedine prekršaje, pored novčane i/ili zatvorske kazne, ova mera je propisana kao obavezna i prekršajni sud nema načina da je ne izrekne, čak i ako kaznu ublaži. Navedeno važi i za kaznene poene kod određenih prekršaja iz ove oblasti, koji su predviđeni u fiksnom ili minimalnom iznosu.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti