Ko snosi troškove prekršajnog postupka?

Troškovi prekršajnog postupka su troškovi učinjeni povodom prekršajnog postupka od njegovog pokretanja do završetka postupka.

 

Tu, između ostalog, spadaju:

  • troškovi svedoka i veštaka;
  • troškovi paušala;
  • nužni troškovi oštećenog kao podnosioca zahteva;
  • troškovi nagrade i nužni izdaci branioca;
  • troškovi izvršenja.

 

Ako je doneta osuđujuća presuda, snosićete troškove postupka. Ako je doneta oslobađajuća presuda ili je prekršajni postupak protiv Vas obustavljen rešenjem, sud će odrediti da troškovi padaju na teret suda.

 

U roku od tri meseca od dana dostavljanja pravosnažne presude, okrivljeni, odnosno njegov branilac, može podneti zahtev da sud odluči da mu se isplate troškovi iz budžetskih sredstava suda.

 

Sud je u obavezi da u tom slučaju donese odluku o troškovima u roku od 30 dana od podnetog zahteva za isplatu troškova.

 

Zahtev se podnosi pismeno, uz obrazloženje s navođenjem svake prekršajne radnje za koju se traži isplata. To podrazumeva da troškovnik branioca mora da sadrži naznačenje preduzete radnje, kao i njeno vreme, uz naznaku novčanog iznosa prema Advokatskoj tarifi.

 

U slučaju osuđujuće presude, sud određuje paušalni iznos koji je okrivljeni dužan da plati imajući u vidu složenost postupka, dužinu trajanja postupka, kao i broj prekršajnih radnji koje su preduzete. Koliki je taj iznos je faktičko pitanje, ali se orijentaciono kreće najčešće od 2.000 dinara do maksimalnih 12.000 dinara.

 

Ukoliko je više okrivljenih, svaki od njih može biti obavezan da snosi određeni iznos paušala ili sud može odrediti da ukupan paušalni iznos snose svi okrivljeni solidarno.

 

Solidarna isplata paušala se često određuje kada su oglašeni odgovornim pravno lice i odgovorno lice. To znači da, ukoliko se troškovi paušala ne izmire dobrovoljno, naplata celokupnog iznosa se vrši od jednog okrivljenog, koji se može naplatiti od onoga od koga nije naplaćeno.

 

Odluka o paušalu mora biti obrazložena.

 

Prijavite se

Pretraga