SKLAPANJE BRAKA

Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičarem.

 

Budući supružnici podnose usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka matičaru opštine u kojoj žele da sklope brak. Matičar zatim, na osnovu izjava budućih supružnika, priloženih isprava i na drugi način, utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi za punovažnost braka. Ako je budući supružnik ranije bio u braku, podneće dokaz da je prethodni brak prestao ukoliko ta činjenica nije upisana u matičnu knjigu rođenih. Ukoliko matičar ustanovi da su ispunjeni svi uslovi za punovažnost braka, s budućim supružnicima će odrediti dan sklapanja braka, nakon čega će im predočiti pravne posledice sklapanja braka i ujedno im preporučiti da se upoznaju i s drugim aspektima zaključenja braka, kao što su sporazum o prezimenu i mogućnosti i prednosti planiranja porodice.

 

Ako se podnosioci zahteva za sklapanje braka ne pojave u vreme koje je dogovoreno s matičarem, a izostanak ne opravdaju, smatra se da su odustali od sklapanja braka, što će matičar i konstatovati.

 

Sâm čin sklapanja braka počinje utvrđivanjem identiteta svedoka (kumova) i budućih supružnika, nakon čega matičar podnosi izveštaj da su oni pristupili sklapanju braka, kao i da su za punovažnost njihovog braka ispunjeni svi zakonom propisani uslovi. Matičar će potom svakog od budućih supružnika pitati da li slobodno pristaje da sklopi brak, a nakon što oni daju potvrdne izjave, matičar će proglasiti da je brak sklopljen.

 

Po sklapanju braka, matičar će upitati supružnike kakav su sporazum postigli o prezimenu. Supružnici se mogu sporazumeti tako da svaki od njih zadrži svoje prezime, da uzme prezime drugog supružnika umesto svog ili da svom prezimenu doda prezime drugog supružnika, to jest prezimenu drugog supružnika doda svoje prezime. Nakon toga, supružnici stavljaju potpis na matičnu knjigu venčanih, čime su ispunjeni svi formalni uslovi za sklapanje braka.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa