PRIMER PREDLOGA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Prvom osnovnom sudu u Beogradu
Bulevar Nikole Tesle 42a, Beograd


 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 


Predlagači: ime, prezime, JMBG _________, adresa, kao i ime, prezime i adresa punomoćnika ako ga ima, i ime, prezime, JMBG _________, adresa, kao i ime, prezime i adresa punomoćnika ako ga ima.


Predlagači su zaključili brak u Beogradu pred matičarem Opštine Vračar, dana __.__.____. godine.


Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih
 

Poslednje zajedničko prebivalište supružnika je bilo na adresi ____________.


Tokom trajanja bračne zajednice došlo je do poremećaja bračnih odnosa.


Stranke u braku dobile su dvoje dece, i to ćerku ______, rođenu __.__.____. godine i sina ______, rođenog __.__.____. godine.


Dokaz: izvodi iz matične knjige rođenih


Predlagači su saglasni da se brak sporazumno razvede i saglasni su da majka/otac samostalno vrši roditeljsko pravo / zajednički vrše roditeljsko pravo. Predlagači su saglasni da otac/majka zajednički plaća/-ju na ime izdržavanja dece mesečni iznos od _____ dinara za svako dete počev od ______ pa sve dok postoje zakonski razlozi. Predlagači će zajednički urediti viđanje s decom, što češće i u skladu s mogućnostima oca/majke i dece.
 

Tokom braka predlagači su/nisu stekli zajedničku imovinu i to: _______ (pobrojati).
 

Dokaz: registracioni podaci za kola, izvod iz katastra nepokretnosti

 

Predlagači su se sporazumeli da stečenu imovinu podele na sledeći način: pokretne stvari (uneti dogovor koje stvari pripadaju kome), dok su se sporazumeli da će stečenu nepokretnost (uneti dogovor oko nepokretnosti).
 

Na osnovu izloženog, predlažemo da sud donese sledeću
 

 

PRESUDU
 

 

RAZVODI SE brak zaključen dana __. __.____. godine između ______ i ______, na osnovu sporazuma.
 

Otac/majka će samostalno vršiti roditeljsko pravo / Roditeljsko pravo će zajednički vršiti oba roditelja.
 

OBAVEZUJE SE otac/majka da na ime izdržavanja maloletne dece ________ plaća mesečni iznos od _____ dinara i to do desetog u mesecu za prethodni mesec, na račun ________.
 

Otac/majka će se, radi održavanja ličnih kontakata, s maloletnom decom viđati kad god je to moguće i u skladu s obavezama i mogućnostima deteta i roditelja.
 

Predlagači su se sporazumeli da svu pokretnu imovinu podele ________, a da nepokretnu imovinu _______.
 

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.
 

Predlagači / potpisi punomoćnika ukoliko stranke imaju punomoćnika:
_________________                                                                                _________________
ime i prezime                                                                                             ime i prezime

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti