Zašto je bitno da rešenje bude pravnosnažno?

Na osnovu pravnosnažnog rešenja se vrši upis u katastar nepokretnosti, menja se obveznik poreza na imovinu, mogu da se menjaju podaci u saobraćajnoj dozvoli, da se preuzmu nasleđena novčana sredstva, kao i da se dalje raspolaže imovinom.

 

Po pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, javni beležnik ili sud dostavljaju rešenje Službi za katastar nepokretnosti i Poreskoj upravi.

 

Važno je znati da se moraju platiti troškovi postupka, jer postoji mogućnost da ih javni beležnik naplati preko izvršitelja, kada sve to košta mnogo više. Ipak, javni beležnik ne bi smeo da uslovljava uručenje rešenja o nasleđivanju ili stavljanje oznake pravosnažnosti na rešenje plaćanjem troškova ostavinskog postupka.

 

* * *

 

Primer rešenja o nasleđivanju

 

REŠENJE JE PRAVNOSNAŽNO

Dana_____ 2022. godine

Javni beležnik…

 

 

REPUBLIKA SRBIJA                                                                                                                                                   UPP:

JAVNI BELEŽNIK                                                                                                                                                        2-O.br                                                                                      

 

Javni beležnik .... sa sedištem javnobeležničke kancelarije u ..., kao poverenik Drugog osnovnog suda u Beogradu, po rešenju br..... od .... godine i rešenju predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu, a na osnovu člana 98 i 140 Zakona o javnom beležništvu, člana 110a i 122 Zakona o vanparničnom postupku, („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – drugi zakon, 18/2005 – drugi zakon, 85/2012, 45/2013 – drugi zakon, 55/2014, 5/2015 i 106/2015 – drugi zakon), u ostavinskom postupku iza pok. .... biv. iz ......, donosi sledeće:

 

REŠENJE

 

I

 

UTVRĐUJE SE da zaostavštinu iza pok. ..... od oca .... JMBG: .... s poslednjim prebivalištem u Beogradu, Voždovac, ulica .... br. ..., preminulog dana .... godine u 12.50 časova u Beogradu, državljanina Republike Srbije, po zanimanju ...., čini imovina koja se sastoji iz:

 

  1. Pravo svojine sa 1/1 obima udela prava na dvosobnom stanu br. 1, ulaz IV, prizemlje, korisne površine 64 m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, br. objekta 3, u ulici .... u ....... , izgrađenoj na katastarskoj parceli br. .... KO Voždovac, što je utvrđeno uvidom u Registar nepokretnosti RGZ-a, preko aplikacije Pravosudnog informacionog sistema.

  2. Novčana sredstva na računima otvorenim kod:

  • Banka Poštanska štedionica AD Beograd, br. računa ......;

  • Banka Poštanska štedionica AD Beograd, br. računa ......;

što je utvrđeno uvidom u jedinstveni registar računa fizičkih lica koji se vodi kod NBS preko aplikacije Pravosudnog informacionog sistema.

 

II

 

Za naslednika na zaostavštini pok. ...., po zakonskom osnovu nasleđivanja i međusobnom sporazumu naslednih učesnika o deobi zaostavštine, a pod teretom naknade eventualnih ostaviočevih dugova, do visine vrednosti nasleđene imovine

 

OGLAŠAVA SE

 

  1. Ćerka ostavioca .... od oca .... rođena u Beogradu dana ... godine, s prebivalištem u Beogradu, Vračar, ulica ...., JMBG: ...., na imovini bliže opisanoj u stavu I ovog rešenja, s udelom 1/1.

 

III

 

OBAVEZUJE SE oglašena naslednica da javnom beležniku na ime nagrade uplati ukupan iznos od 55.080,00 dinara s obračunatim PDV-om, na tekući račun br. ..... koji je otvoren kod ..... banke AD Beograd, s pozivom na broj predmeta UPP: ...., u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja, kao i da dokaz o izvršenoj uplati dostavi javnom beležniku.

 

 

* * *

 

Obrazloženje

 

 

U toku ostavinskog postupka javni beležnik je na osnovu izvedenih dokaza utvrdio da pok. ... nije sačinio testament, niti da je zaključio ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, da je od zakonskih naslednika pozvanih na nasleđe ostavio suprugu .... i ćerku ......

 

Javni beležnik je na osnovu izvedenih dokaza tokom ostavinskog postupka utvrdio da zaostavštinu ostavioca sačinjava imovina bliže opisana u stavu I izreke ovog rešenja.

 

Na ročištu održanom dana .... godine nasledne učesnice dale su nasledničke izjave da se prihvataju nasledstva koje im po zakonu pripada i da imovinu ostavioca dele na osnovu međusobnog sporazuma na način koji je bliže opisan u izreci rešenja.

 

Javni beležnik je pribavio podatke o nepokretnosti iz službene evidencije Republičkog geodetskog zavoda putem servisne magistrale u skladu sa članom 8 Uredbe o načinu dostavljanja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 50/2018), koji za ovaj postupak imaju istu dokaznu snagu kao overeni izvodi iz tih evidencija.

 

Imajući u vidu sve napred navedeno, javni beležnik je doneo odluku kao u stavu I i II izreke ovog rešenja, primenom odredbi 1, 2, 8, 9, 212, 219 i 224 Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/03 – USRS i 6/15), a u vezi s odredbama člana 87, 110, 115, 117 i 122 Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – drugi zakon, 18/2005 – drugi zakon, 85/2012, 45/2013 – drugi zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – drugi zakon).

 

Javni beležnik konstatuje da je za obračun javnobeležničke nagrade uzeta vrednost nepokretnosti prema odluci o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/2021).

 

Odluka o nagradi i troškovima javnog beležnika doneta je kao u stavu III izreke ovog rešenja u ukupnom iznosu od 55.080,00 dinara i obuhvata iznos od 1.080,00 dinara na osnovu člana 2 i 3, i iznos od 54.000,00 dinara na osnovu člana 7, stav 2, kao i člana 8, stav 2 javnobeležničke tarife javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine („Sl. glasnik RS“, br. 12 od 12. februara 2016. godine).

 

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ovog rešenja dozvoljena

je žalba u roku

od 15 dana od dana njenog

prijema Višem sudu u Beogradu,

a preko postupajućeg javnog beležnika.

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

JAVNI BELEŽNIK

-----------------------------------

BEOGRAD, VOŽDOVAC

Potpis i pečat

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti