Šta plaćam ako sam oštećen krivičnim delom?

Oštećeni u krivičnom postupku koji se sprovodi po službenoj dužnosti od strane javnog tužilaštva nije obavezan da angažuje advokata koji će zastupati njegove interese, ali oštećeni to neretko čine radi sigurnosti i ojačanja svog položaja u postupku.

 

Na primer, ukoliko, u svojstvu oštećenog, angažujete advokata za krivično delo za koje je propisana kazna od pet do deset godina zatvora, za njegovo zastupanje Vaših interesa na jednom održanom glavnom pretresu izdvojićete 27.000,00 dinara. Ukoliko advokat sastavi žalbu u istom predmetu, to će Vas koštati 45.000,00 dinara.

 

S druge strane, za određena krivična dela, krivični postupci se pokreću i vode po privatnim tužbama i bez učešća javnog tužilaštva, pa će oštećeni najčešće angažovati advokata za sastavljanje tužbe i zastupanje u pokrenutom krivičnom postupku.

 

Na primer, ako Vas neko uvredi, za sastav privatne krivične tužbe izdvojićete 27.000,00 dinara, dok će Vas zastupanje u ovom postupku na jednom održanom ročištu za glavni pretres u svojstvu privatnog tužioca koštati 31.500,00 dinara. Ukoliko je potrebno sastaviti žalbu po okončanju prvostepenog postupka, za nju ćete platiti advokatu 54.000,00 dinara.

 

Dakle, nagradu i nužne izdatke punomoćnika oštećenog dužno je da plati zastupano lice, međutim, od ishoda krivičnog postupka zavisi na čiji će teret konačno pasti ovi troškovi. To znači da će okrivljeni biti dužan da naknadi ove troškove oštećenom ukoliko je doneta osuđujuća presuda.

 

Važno je napomenuti da je oštećeni, za razliku od okrivljenog, obavezan da podnese zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka do kraja glavnog pretresa. Taj zahtev se naknadno može precizirati samo u pogledu visine i osnova – zastupanje na glavnom pretresu, podnesci, razgledanje spisa i druge procesne radnje učinjene od strane punomoćnika.

 

Kao i okrivljenom, sud može oštećenom dodeliti punomoćnika – advokata koji će ga zastupati u krivičnom postupku. U ovom slučaju, troškovi zastupanja oštećenog padaju na teret budžeta suda, a punomoćnik nema pravo da zahteva neposredno od oštećenog isplatu nagrade.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa