Primer zahteva okrivljenog za naknadu troškova krivičnog postupka

K. br. ____/____

 

Osnovnom sudu u ______________

 

 

Zahtev okrivljenog za naknadu troškova krivičnog postupka

 

Rešenjem Osnovnog suda u _____________, K. br. ____/____ od ________________ godine, obustavljeno je dalje vođenje krivičnog postupka protiv okrivljenog _____________________ iz ____________ zbog krivičnog dela _______ iz člana ______ Krivičnog zakonika RS usled zastarelosti krivičnog gonjenja.

 

Shodno navedenom, a na osnovu člana 265, stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda, a okrivljeni ima pravo na njihovu naknadu, zbog čega i podnosi ovaj zahtev.

 

Troškove okrivljenog predstavljaju nužni izdaci na ime nagrade braniocu koga je sam angažovao.

 

Okrivljeni visinu troškova opredeljuju na sledeći način:

 

1. nagrada braniocu za pristup u sud i prisustvovanje saslušanju okrivljenog i odbrani okrivljenog, u iznosu od _________ dinara, prema važećoj advokatskoj tarifi;

 

2. nagrada braniocu za sastav žalbe na rešenje o određivanju pritvora, u iznosu od _________ dinara, prema važećoj advokatskoj tarifi;

 

3. nagrada braniocu za pristup u sud i prisustvovanje ispitivanju svedoka, u iznosu od ___________ dinara, prema važećoj advokatskoj tarifi.

 

Okrivljeni predlaže da mu sud isplati ukupnu visinu troškova krivičnog postupka u iznosu od ________ preko računa broj ______________ kod banke _______________.

 

U__________, dana _______. godine. Okrivljeni

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti