Od čega zavisi iznos koji ću platiti advokatu u krivičnom postupku?

Iznos advokatske nagrade u krivičnom postupku najpre zavisi od visine zaprećene kazne za određeno krivično delo, kao i od vrste pravne radnje koju je advokat preduzeo u Vašu korist. Pa tako, najniži iznosi su propisani za krivična dela gde je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine zatvora, a najviši za zatvor od 30 do 40 godina ili doživotni zatvor.

 

Recimo, ukoliko se teretite za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, a manja količina droge pronađena kod Vas služila je za sopstvenu upotrebu, advokatu ćete platiti 31.500,00 dinara za odbranu na glavnom pretresu, jer je za taj oblik krivičnog dela zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Ako se teretite za teže krivično delo, na primer razbojništvo, za istu radnju na glavnom pretresu platiće advokatu 49.500,00 dinara, jer je za to delo zaprećena kazna od dve do deset godina zatvora. Ukoliko ste oštećeni krivičnim delom za koje je zaprećena kazna do tri godine, a angažovali ste advokata da zastupa Vaše interese u ovom postupku, za njegov pristup na održano ročište izdvojićete 18.000,00 dinara, a za sastavljanje žalbe protiv presude 27.000,00 dinara.

 

Važno je znati i da plaćanje advokatu – braniocu ne zavisi od uspeha u krivičnom postupku. Bilo da ste oslobođeni ili osuđeni, obavezni ste da platite advokatu nagradu i naknadite mu troškove iskazane u obračunu koji Vam je dostavio. Kao što je već navedeno, advokat ne može da Vam garantuje uspeh u postupku, već samo može da proceni kolike su šanse za uspeh, te, u skladu s tim, ima pravo da naplati pružene usluge, bez obzira na to što krivični postupak nije u celosti ili delimično okončan prema Vašim očekivanjima.

 

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa