Ko na kraju snosi troškove mog advokata?

U parničnom postupku, sud po okončanju postupka odlučuje o svim troškovima, u šta spadaju i troškovi advokata obe strane. Sud, pre svega, odlučuje samo o onome što ste od njega tražili, pa je neophodno da već u tužbi tražite od suda da obaveže tuženog da naknadi troškove postupka. Ukoliko ste Vi tuženi, predlog sudu da sve troškove snosi tužilac iznećete u odgovoru na tužbu.

 

Po pravilu, plaćate advokata unapred ili po izvršenoj radnji, pa dosuđeni iznos na kraju postupka pripada Vama, a ne advokatu.

 

Izuzetak: ukoliko ste dogovorili s advokatom da se naplati tek po dobijenom postupku, ovaj iznos pripada advokatu.

 

Pri donošenju odluke, sud prvo odlučuje šta čini troškove postupka i određuje njihov iznos, a onda može dosuditi da sve troškove snosi jedna strana, da svako snosi svoje troškove ili da se troškovi dosude srazmerno uspešnosti u postupku.

 

Na primer, u sporovima u vezi s porodičnim odnosima, poput razvoda braka, sud najčešće dosuđuje da svaka strana snosi svoje troškove, s obzirom na to da se takvi postupci obično vode u interesu obe stranke.

 

Sud će uvek odbiti da dosudi troškove koji nisu bili potrebni za vođenje postupka, odnosno one koje smatra suvišnim. Takođe, sud nije obavezan da se pri određivanju iznosa troškova vodi Vašim dogovorom s advokatom, odnosno nije obavezan da primenjuje sporazum između Vas i advokata, već će uvek primeniti Advokatsku tarifu.

 

Na primer, ako je Vaš dogovor s advokatom da svaki podnesak plaćate 30.000,00 dinara, iako je prema Advokatskoj tarifi 24.750,00 dinara, sud ne mora priznati taj trošak preko propisanih 24.750,00 dinara, pa bi druga strana presudom bila obavezna da Vam isplati samo onoliko koliko je sud priznao, ne i koliko Vas je zaista koštalo.

 

Osim toga, sud ne mora da prizna svaki podnesak kao osnovan trošak, bez obzira na to kako Vam je advokat tarifirao. Sud može da proceni da podnesak koji ste platili kao obrazloženi podnesak u iznosu od 24.750,00 dinara nije bio neophodan i da ga uopšte ne uvrsti u troškove postupka.

 

Da sumiramo, troškovi i naknada troškova u parničnom postupku:

  • sud će dosuditi troškove postupka samo ako od njega to izričito zahtevate;
  • advokat po okončanju glavne rasprave iznosi svoj troškovnik: koje usluge je pružio i koji iznos potražuje;
  • sud razmatra zahteve obe strane, odlučuje koje troškove priznaje, utvrđuje iznose i odlučuje koja strana će i u kojoj meri snositi troškove postupka;
  • realni troškovi advokata nisu uvek isti kao oni koje sud priznaje i na koje obavezuje drugu stranu da plati, pa ne mora da znači da ćete povratiti sve troškove koje ste imali povodom vođenja postupka ukoliko uspete u njemu.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa