DINAMIKA PLAĆANJA – DA LI ADVOKATA PLAĆAM UNAPRED ILI PO OKONČANJU POSTUPKA?

 • Usluga advokata može se platiti unapred ili po izvršenoj usluzi, zavisno od načina rada advokata i dogovora između advokata i stranke.

 

 • Advokat je ovlašćen da od klijenta zatraži i primi određeni iznos novca kao garanciju da će, nakon završetka postupka, biti isplaćen za zastupanje u skladu s Tarifom.

 

 • Ako Vam je potrebna kontinuirana pravna pomoć, možete s advokatom u pisanom obliku ugovoriti plaćanje paušalne nagrade. Ova nagrada se obično isplaćuje u mesečnom iznosu, a u ugovoru je potrebno precizirati poslove koje će advokat preduzeti u Vašem interesu. Važno je napomenuti da se paušalna naknada ne odnosi na radnje zastupanja pred sudovima, državnim organima i organizacijama. Na primer, ukoliko želite da otvorite firmu i nakon toga poslujete, možete angažovati advokata za potrebe otvaranja firme, ali i kasnije, za sastavljanje neophodnih akata pri poslovanju i ugovora o radu za zaposlene. Međutim, ukoliko tokom Vašeg poslovanja nastane spor, recimo zaposleni Vas tuži zbog neisplaćenih zarada, zastupanje na ročištima neće biti obuhvaćeno paušalnom nagradom, već će se dodatno tarifirati. Ili, ukoliko tokom poslovanja Vaša firma, kao pravno lice, bude optužena za privredni prestup, zastupanje u ovom postupku neće biti obuhvaćeno paušalnom nagradom, već će se dodatno tarifirati.

 

 • S advokatom se može dogovoriti i naplata celokupnog iznosa po okončanju postupka. U tom slučaju, celokupan iznos dosuđenih troškova pripada advokatu i isplaćuje se iz sredstava suda u slučaju krivičnog postupka, ili iz sredstava suprotne strane u parničnom postupku, a sve pod uslovom uspeha u sporu.

 

 • Prilikom ugovaranja advokatske nagrade, s advokatom se možete dogovoriti u pisanom obliku da mu plaćate rad po satnici. Ovakva nagrada ne može biti manja od 150 poena, odnosno 6.750 dinara za svaki započeti sat. U tom slučaju se ne primenjuju odredbe Advokatske tarife, već plaćate advokatu onoliko sati koliko je posvetio Vašem slučaju.

 

 • Ukoliko ste s advokatom dogovorili plaćanje u skladu s Advokatskom tarifom, a ona se promeni tokom postupka, pravilo je da se primenjuju odredbe one tarife koja je bila važeća u vreme obračuna.

 

 • Advokat je dužan da na zahtev klijenta sastavi i da mu preda pisani obračun naknade troškova i nagrade, uz prikazivanje Advokatske tarife kao obrazloženja za naplaćeni iznos.

 

Kada primite advokatski obračun, trebalo bi da isplatite advokata naznačenog dana. Naglašavamo da obračun o nagradi i naknadi troškova advokata predstavlja verodostojnu ispravu, što znači da je advokat ovlašćen da neposredno, na osnovu obračuna, pokrene izvršni postupak protiv klijenta koju mu nije isplatio nagradu. Ipak, pre nego što protiv klijenta pokrene postupak pred sudom za naplatu naknade, advokat treba da uputi pisanu opomenu i ostavi primeren rok za ispunjenje obaveze.

 

Imajte na umu da advokat ima pravo i na naknadu troškova za prevoz, smeštaj i odsustvovanje iz advokatske kancelarije (ako preduzima radnje van grada u kojem se nalazi kancelarija advokata), kao i pravo na dnevnice. Troškovi advokata koji se nadoknađuju obračunavaju se prema pravilima koja slede.

 

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada:

 

 • naknada za prevoz u međumesnom i međunarodnom saobraćaju u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata; naknada za prevoz u mesnom saobraćaju u visini cene taksi prevoza; naknada za prevoz sopstvenim vozilom u visini od 30% od cene najskupljeg benzina po pređenom kilometru, kao i troškovi putarine;

 

 • naknada za smeštaj u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela s pet i više zvezdica;

 

 • naknada za odsustvovanje iz kancelarije u visini od 100 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno, dakle najviše 1000 poena, što, pomnoženo s vrednošću poena, iznosi 45.000,00 dinara;

 

 • dnevnice koje su iste kao zaposlenima u državnim organima i izabranim, odnosno postavljenim licima.

 

Za obavljanje poslova advokatu pripada naknada troškova za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima ili u paušalnom iznosu u visini od 2% vrednosti ukupne nagrade za pojedinačni pravni posao.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa