Da li advokatu dugujem još nešto osim prikazanih iznosa?

Kao što je već navedeno, za prisustvovanje i pristupanje procesnim radnjama, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 100 poena za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana. Navedeno znači da će advokat imati pravo da tarifira i naplati dodatnih 4.500,00 dinara po započetom satu.

 

Ukoliko glavni pretres traje tri sata, advokat će po ovom osnovu tarifirati dodatnih 18.000,00 dinara. Ukoliko se istog dana održava više procesnih radnji, recimo saslušanje okrivljenog, ispitivanje svedoka i uviđaj, tada će advokat imati pravo na pun iznos nagrade za jednu procesnu radnju, dok će za ostale tarifirati 50% od propisanog iznosa.

 

Recimo, ukoliko Vas advokat brani u postupku za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do pet godina, navedene radnje će naplatiti na sledeći način.

1. Saslušanje okrivljenog – pun iznos 38.250,00 dinara

2. Ispitivanje svedoka – 50% od 38.250,00 19.125,00 dinara

3. Uviđaj – 50% od 38.250,00 19.125,00 dinara

UKUPNO: 76.500,00 dinara

 

Ukoliko se procesna radnja ne održi, a advokat je pristupio u policiju, tužilaštvo ili sud, advokatu pripada 50% od iznosa koji bi bio predviđen za istu radnju u slučaju da je održana.

 

Recimo, ukoliko je zakazano ispitivanje svedoka kod tužilaštva za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do pet godina, pa advokat pristupi kod tužioca, ali se saslušanje ne održi jer se svedok nije odazvao pozivu tužilaštva, advokat će imati pravo da naplati iznos od 21.375,00 dinara.

 

Kako bi mu bila priznata nagrada po ovom osnovu, advokat je u obavezi da zatraži od organa kod kog je bila zakazana neodržana radnja sačinjavanje zapisnika ili službene beleške u kojoj će se konstatovati da procesna radnja nije održana i da je advokat pristupio.

 

Pored naknade za konkretne pravne radnje, advokat ima pravo na nagradu za razgovor s licem lišenim slobode. Recimo, ukoliko se protiv Vas vodi postupak za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora preko 15 godina, a nalazite se u pritvoru i branilac Vas poseti i obavi s Vama razgovor u zavodu, imaće pravo da naplati isti iznos kao da je pristupio glavnom pretresu, odnosno iznos od 94.500,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa