ŠTA USTAVNA ŽALBA MORA DA SADRŽI?

Ustavna žalba mora obavezno da sadrži:

 

 • ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište ili boravište, odnosno naziv i sedište podnosioca ustavne žalbe;
 • ime i prezime njegovog punomoćnika, ukoliko ga ima;
 • broj i datum akta protiv kog je žalba izjavljena i naziv organa koji ga je doneo;
 • naznaku ljudskog ili manjinskog prava ili slobode zajemčene Ustavom za koju se tvrdi da je povređena, s oznakom odredbe Ustava kojom se to pravo, odnosno sloboda jemči;
 • razloge žalbe i navode u čemu se sastoji povreda ili uskraćivanje;
 • opredeljen zahtev o kome Ustavni sud treba da odluči;
 • isticanje visine i osnova naknade materijalne ili nematerijalne štete, kada se naknada zahteva;
 • potpis podnosioca ustavne žalbe, odnosno lica kome je izdato specijalno punomoćje za podnošenje ustavne žalbe.

 

 

Uz ustavnu žalbu se podnose i prilozi, odnosno dokazi:

 

 • kopija/prepis osporenog pojedinačnog akta;
 • dokazi da su iscrpljena pravna sredstva;
 • dokazi o visini materijalne štete;
 • drugi dokazi od značaja za odlučivanje.

 

Ustavna žalba se ne mora podneti u tačno određenoj formi, ali mora sadržati sve navedene podatke i elemente. Primer obrasca ustavne žalbe, na čije korišćenje upućuje i Ustavni sud, nalazi se na kraju ovog vodiča.

 

Navedeni primer obrasca može pomoći pri izradi ustavne žalbe, ali ne predstavlja strogo utvrđenu formu. Podaci mogu biti raspoređeni ili predstavljani na drugačiji način ili drugačijim redosledom u odnosu na obrazac.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa