PRIMER SPECIJALNOG PUNOMOĆJA ZA IZJAVLJIVANJE USTAVNE ŽALBE

ПРИМЕР СПЕЦИЈАЛНОГ ПУНОМОЋЈА ЗА

ИЗЈАВЉИВАЊЕ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

 

Ја, ______________________ (име и презиме), са ЈМБГ_______________ из ___________________________ (место и адреса), овлашћујем _________________________ (име, презиме, место и адреса, односно седиште) да у моје име поднесе уставну жалбу против _________________________________ (појединачни акт, нпр. пресуда Апелационог суда у Београду Гж. број ______, од _____ [датум доношења] или радња ____________________________) и да ме заступа у поступку пред Уставним судом.

 

Пуномоћје важи до опозива.

 

У ___________ (место)                                                                                                   Својеручни потпис (даваоца пуномоћја)

 

_____________ (датум)                                                                                                      __________________________

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti