PRIMER OPREDELJENOG ZAHTEVA O KOM USTAVNI SUD TREBA DA ODLUČI

U zavisnosti od konkretnog slučaja, podnosilac ustavne žalbe će istaći zahtev o kome će se Ustavni sud izjasniti. Kao što je već rečeno, ustavna žalba mora da sadrži opredeljen zahtev o kome Ustavni sud treba da odluči, kao i isticanje visine i osnova naknade materijalne ili nematerijalne štete, kada se naknada zahteva.

 

Ovde navodimo primer zahteva o kome Ustavni sud treba da odluči, kada podnosilac ustavne žalbe tvrdi da mu je povređeno pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu. To su ujedno dva prava na čiju povredu u praksi najčešće ukazuju podnosioci predstavki Ustavnom sudu.

 

 

P R I M E R

 

Shodno prethodno navedenim razlozima, podnosilac ustavne žalbe predlaže da Ustavni sud Srbije, na osnovu odredbe člana 89 Zakona o Ustavnom sudu, donese sledeću

 

O D L U K U

 

USVAJA SE ustavna žalba podnosioca M. P. iz Novog Sada i PONIŠTAVA presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 – 279/2020 od 6. februara 2020. godine.

 

UTVRĐUJE SE da je presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 – 279/2020 od 6. februara 2020. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe M. P. iz Novog Sada na pravično suđenje iz člana 32 Ustava RS i pravo na imovinu iz člana 58 Ustava RS.

 

NALAŽE SE Apelacionom sudu u Novom Sadu da ponovi postupak u predmetu Gž1 – 279/2020.

 

ODREĐUJE SE naknada štete M. P. iz Novog Sada zbog povrede prava zajemčenih Ustavom RS i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u iznosu od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećana za iznos od 45.000,00 dinara na ime advokatskih troškova, sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja odluke do isplate.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa