OBRAZAC ZA PODNOŠENJE USTAVNE ŽALBE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УСТАВНИ СУД

 

 

У С Т А В Н А   Ж А Л Б А

 

11000 Б Е О Г Р А Д

Булевар краља Александра 15

 

 

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

(видети део I Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

 

 

А) ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

 

Име и презиме: _____________________________________________________

 

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ): ___________________________

 

Пребивалиште или боравиште: _______________________________________

 

Број телефона: _____________________________________________________

 

 

Б) ПУНОМОЋНИК

(ако подносилац који је физичко лице има пуномоћника)

 

Име и презиме: ____________________________________________

 

Адреса: ___________________________________________________

 

Број телефона: _____________________________________________

 

 

В) ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК

 

Пословно име: ______________________________________________________

 

Матични број (МБ): __________________________________________________

 

Порески идентификациони број (ПИБ): _____________________

 

Број телефона: _____________________________________________________

 

Законски заступник: ________________________________________________

 

Број телефона: _____________________________________________________

 

 

Г) ПУНОМОЋНИК____________________________________________________

(ако подносилац који је правно лице / предузетник има пуномоћника)

 

Име и презиме: ____________________________________________

 

Адреса: ___________________________________________________

 

Број телефона: ____________________________________________

 

 

Да ли сте сагласни да подаци о личности подносиоца уставне жалбе буду доступни јавности? _________________________________________________________________

 

 

II ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНАЧНОМ АКТУ ИЛИ РАДЊИ КОЈА СЕ ОСПОРАВА

(видети део II Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

 

 

А) ПОЈЕДИНАЧНИ АКТ КОЈИ СЕ ОСПОРАВА

 

Назив органа који је донео акт: _______________________________________

 

Врста, број и датум акта: _____________________________________________

 

Датум пријема акта: _________________________________________________

 

Да ли су исцрпљена правна средства или нису предвиђена друга правна средства за заштиту права и слободе зајемчене Уставом за које се тврди да је повређено или ускраћено: _____________________________________________________________________

 

Да ли је изјављено још неко правно средство и да ли је поступак по њему окончан: _____________________________________________________________________

 

 

Б) РАДЊА КОЈА СЕ ОСПОРАВА

(видети део III Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

 

Назив органа: _______________________________________________________

 

Дан предузимања радње:

а) свршена радња ___________________________________________________

б) трајна радња _____________________________________________________

 

Дан када је повређено или ускраћено право и слобода зајемчена Уставом:

а) свршена радња ___________________________________________________

б) трајна радња _____________________________________________________

 

 

III ПОДАЦИ О УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОМ ПРАВУ И СЛОБОДИ ЗА КОЈЕ СЕ ТВРДИ ДА ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ИЛИ УСКРАЋЕНО

(видети део III Упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе)

 

А) Право и слобода зајемчена Уставом за коју се тврди да је повређена или ускраћена: _____________________________________________________________________ Б) Одредба Устава којом се то право и слобода јемчи: _____________________________________________________________________

 

 

IV РАЗЛОЗИ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ И НАВОДИ У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ ПОВРЕДА ИЛИ УСКРАЋИВАЊЕ УСТАВОМ ЗАЈЕМЧЕНОГ ПРАВА И СЛОБОДЕ

 

Napomena: Kratko i razumljivo uputstvo za uspešno popunjavanje obrasca ustavne žalbe dostupno je na sajtu Ustavnog suda.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti