Kako se dostavlja poziv za svedočenje?

Osnovno pravilo je da se sudski pozivi dostavljaju neposredno licu na koje se odnosi poziv, i to na prijavljenoj adresi prebivališta ili boravišta (podaci upisani u ličnoj karti).

Sudski poziv se dostavlja u koverti koja s jedne strane ima podatke o primaocu poziva, delovodni broj i pečat suda koji ga šalje, a na drugoj strani dostavnicu koju, kada potpišemo, službeno lice suda vraća u sud kao dokaz da smo primili poziv.

Sud dostavlja pozive putem službenog lica suda – dostavljača, ali to može učiniti i putem pošte ili druge organizacije registrovane za poslove dostavljanja pismena, organa lokalne samouprave, telekomunikacionim ili elektronskim putem, posredstvom drugog državnog organa i, izuzetno, posredstvom policije.

Ukoliko ste već bili na glavnom pretresu – suđenju, ali je potrebno ponovo da dođete, sud može i usmeno saopštiti dan i čas narednog glavnog pretresa, što će se konstatovati u zapisniku. Nakon toga, svedok će se smatrati uredno pozvanim i neće dobijati novi poziv.

Imajući u vidu da se često događa da poziv nije moguće lično uručiti licu kome je upućen, Zakonik o krivičnom postupku propisuje pravila kada se smatra da ste uredno pozvani, iako niste lično primili poziv, što je značajno zbog zloupotrebe i izbegavanja prijema poziva.

Slede situacije u kojima se smatra da je izvršeno dostavljanje.

 

  • Ukoliko se lice kojem je namenjeno pismeno ne zatekne na prijavljenoj adresi prebivališta ili boravišta, poziv se predaje punoletnom članu domaćinstva, koji je dužan da primi poziv.
  •  Ukoliko na prijavljenoj adresi nema nikoga, pismeno se može predati portiru, susedu ili predsedniku kućnog saveta, ako oni na to pristanu. 
  • Pismeno se može dostaviti i na radnom mestu, ali ukoliko se zaposleni na koga se odnosi sudski poziv ne zatekne tamo, poziv se može predati licu ovlašćenom za prijem pošte, koje je dužno da primi poziv, ili licu koje je tamo zaposleno, ali samo ako ono na to pristane.
  •  Ukoliko lice koje je dužno da primi pismeno odbije da to učini, dostavljač će to zabeležiti na dostavnici, navodeći dan, čas i razlog odbijanja prijema, te će ostaviti poziv u stanu lica ili na radnom mestu.
  •  Ukoliko lice koje nije dužno da primi pismeno odbije prijem poziva, dostavljač će ostaviti obaveštenje da će se pismeno istaći na oglasnoj tabli suda. Po proteku roka od 8 dana, smatraće se da je poziv uredno uručen licu kome je upućen. Pismeno se može preuzeti u svakom trenutku tokom radnog vremena suda.
  •  Ukoliko nikog ne zatekne na prijavljenoj adresi ili radnom mestu, dostavljač će ostaviti obaveštenje da će pismeno biti istaknuto na oglasnoj tabli suda.
  •  Ukoliko odbijete da primite poziv koji je naslovljen na Vas, dostavljač će to zabeležiti na dostavnici i time se smatra da Vam je poziv uručen.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa