Da li mogu da dobijem zaštitu od suda kad svedočim i iz kojih razloga?

Osnovna dužnost suda je da svakog učesnika u postupku zaštiti od uvrede, pretnje i svakog drugog napada. Pored toga, sud u krivičnom postupku može odrediti svedoku status posebno osetljivog svedoka.

Da li će neko dobiti taj status zavisi od uzrasta, životnog iskustva, načina života, zdravstvenog stanja, prirode, načina i posledica izvršenog krivičnog dela, odnosno drugih okolnosti koje utiču na osetljivost svedoka.

Ukoliko dobijete status posebno osetljivog svedoka, pravila o ispitivanju su drugačija, pa tako sud može da odluči:

  •  da se pitanja postavljaju samo preko suda, i to s posebnom pažnjom;
  • da ispitivanju može prisustvovati psiholog, socijalni radnik ili drugo stručno lice;
  • da se ispitivanje sprovede bez prisustva stranaka, upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, u stanu svedoka ili u posebnoj prostoriji u sudu.

 

Posebno osetljivi svedok ne može biti suočen s okrivljenim, osim ako to sâm okrivljeni zahteva, a organ postupka dozvoli, vodeći računa o stepenu osetljivosti svedoka i o pravima odbrane. U veoma izuzetnim slučajevima, npr. kada se svedoči o organizovanom kriminalu, postoji mogućnost da dobijete status tzv. zaštićenog svedoka. Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi svedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedina pitanja sebe ili sebi bliska lica izložio opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka odobriti jednu ili više mera posebne zaštite. Mere posebne zaštite obuhvataju ispitivanje zaštićenog svedoka pod uslovima i na način koji obezbeđuju da se njegova istovetnost ne otkrije javnosti, a izuzetno ni okrivljenom i njegovom braniocu, u skladu s ovim zakonikom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa