Postupak za ostvarivanje prava prilikom neosnovanog lišenja slobode?

Ko radi taj i greši. Uprkos zakonom jasno određenim razlozima za pritvor, čiji je prvenstveni cilј obezbeđenje prisustva okrivlјenog u postupku, može se desiti da nekoj osobi bude određen pritvor, a da za to nije postojao dovolјno dobar razlog. Usled toga, može doći i do situacije da ste bili neosnovano lišeni slobode. Nažalost.

Ko se smatra takvim licem? Lice koje je bilo lišeno slobode a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, ili je postupak pravnosnažno obustavlјen rešenjem ili je optužba odbijena, ili je pak postupak dugo trajao, pa je na kraju doneta oslobađajuća ili odbijajuća presuda. 

Lice koje je izdržalo kaznu zatvora, a kasnije je, u postupku po vanrednim lekovima, izrečena kazna koja je kraća od prethodne, ili je izrečena krivična sankcija koja uopšte ne predstavlјa lišenje slobode.

Lice koje je usled greške ili nezakonitog rada organa postupka lišeno slobode ili je lišenje slobode trajalo duže. U svim ovim slučajevima imate pravo na naknadu štete! Kako izgleda postupak ostvarivanja ovog prava? Imajući u vidu kroz šta ste prošli kroz postupak neosnovanog lišenja slobode, trebaće Vam još malo strplјenja da prođete kroz postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete.

Prvo morate da podnesete zahtev Ministarstvu pravde radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade štete. O ovom zahtevu odlučuje Komisija unutar Ministarstva pravde. Na sajtu Ministarstva pravde opisana je procedura: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/15039/zahtev-za-naknadu-steteneosnovano-osudjenih-i-neosnovano-lisenih-slobode.php. U ovom postupku se ne plaćaju takse i naknade.

Jedino ograničenje predstavlјa rok za obraćanje za naknadu štete – u pitanju je rok od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke kojom je konstatovano neosnovano lišenje slobode.

U kom roku Komisija odlučuje? Komisija će u roku od tri meseca doneti odluku o usvajanju ili odbijanju zahteva.

Ukoliko ne odluči u ovom roku, možete podneti tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti