Koje su moguće situacije lišenja slobode?

Policija može da uhapsi neko lice, ali je dužna da takvo lice bez odlaganja sprovede javnom tužiocu, i to u roku od 8 časova.

Javni tužilac je taj koji rukovodi predistražnom fazom postupka, a policija postupa po nalozima tužioca. To važi u situaciji u kojoj policija u pripremanoj akciji liši nekoga slobode i kada su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom za određivanje pritvora.

Postoji izuzetak od gorenavedenog pravila – kada policija upućuje na razgovor kod javnog tužioca lica zatečena prilikom izvršenja krivičnog dela, a koja mogu dati korisne informacije, ili kada se čeka tužilac da izađe na lice mesta. Ta lica nisu lišena slobode, ali su zadržana, ograničena im je mogućnost kretanja. To zadržavanje na licu mesta ne sme trajati duže od šest časova.

Konačno, postoji navedeno „građansko hapšenje“ – svako može da uhapsi lice zatečeno u izvršenju krivičnog dela, i to lice će odmah biti predato javnom tužiocu i policiji. Kako to izgleda u praksi prepušteno je našoj mašti. Dosadašnji primeri su pokazali da savesni građani ne poznaju proceduru. Ukoliko ste uhapšeni od strane građana morate insistirati da se odmah pozove policija. Rok od 8 časova se računa od momenta građanskog lišenja slobode. 

Policija može da Vas liši slobode i po nalogu suda, u situacijama u kojima je pokrenut sudski postupak. Sudski postupak se može voditi pred krivičnim ili prekršajnim sudom. I jedan i drugi postupak predviđaju mogućnosti da budete lišeni slobode pod uslovima predviđenim zakonom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti